دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 1-348 (پیاپی 72) 

یادداشت سردبیر

مراجعه‌کننده مولد

صفحه 9-10

فریبرز خسروی


کتاب‌درمانی: اصول و روش‌ها

صفحه 193-200

ابراهیم سلمانی ندوشن؛ شفیع حبیبی؛ علیرضا اکبری


ارائه خدمات به سالمندان

صفحه 309-314

نوشته سلیا هالس‌مبری؛ ترجمه فریده رفیعی مقدم