از وب سایت انگلیسی ما بازدید کنید!

وب سایت انگلیسی و فارسی  نشریه مطالعات ملی  کتابداری و سازماندهی اطلاعات باتغییرات اساسی منتشر شد. به زودی فراخوان پذیرش مقالات انگلیسی برای  غنی‌سازی نشریه  اعلام خواهیم کرد.

از سردبیر محترم نشریه  فریبرز خسروی، ویراستار انگلیسی ابراهیم افشار و کارشناس نشریه  فیروزه دوخانی تشکر و قدردانی می کنم.

سعیده اکبری داریان

مدیر مسئول نشریه

login