فهرست داوران به تفکیک سال

آخرین به‌روزرسانی:۱۰ اسفند ۱۴۰۱

فهرست داوران سال ۱۴۰۱

ما از همکاری داوران زیر که در سال ۱۴۰۱ مقالات مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات را داوری کردند تشکر و قدردانی می‌کنیم.

 

 

نام 

نام خانوادگی

شهر

سمت/عنوان

نشانی پابلونز

مریم

اخوتی

کرمان

عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

شعله

ارسطوپور

تهران

عضو هیئت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

مریم

اسدی

تهران

دانشگاه شریف

 

محمد

اعظمی

کرمان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

ابراهیم

افشار زنجانی

اصفهان

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

 

فریبا

افکاری

تهران

دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

سمیه سادات

آخشیک

تهران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 

ساناز

باغستانی

تهران

بخش کتابشناسی و ویرایش استنادی_بنیاد دایره المعارف اسلامی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2879640

 

فاطمه

پازوکی

تهران

رئیس اداره استاندارد / نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

 

میترا

پشوتنی زاده

اصفهان

استادیار علم اطلاعات ودانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

 

رویا

پورنقی

تهران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

 

 

افسانه

تیموری خانی

تهران

رییس گروه بخش پردازش اطلاعات دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

 

حمیده

جعفری پاورسی

تهران

مسئول منابع دیجیتال کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر

 

مهرداد

چشمه‌سهرابی

اصفهان

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

 

رضا

خانی‌پور

تهران

عضو هیئت علمی کتابخانه ملی ایران

 

مهرناز

خراسانچی

تهران

دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم‌انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

فریبرز

خسروی

تهران

عضو بازنشسته هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

عبدالرسول

خسروی

بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

محمد

خندان

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

 

فرشید

دانش

شیراز

عضو هیئت علمی. گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات/ مرکز منطقه ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

https://www.webofscience.com/wos/author/record/278785/

 

ملیحه

درخوش

تهران

معاون فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/238754

 

رضا

رجبعلی بگلو

تهران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 

محمدحسن

رجبی

تهران

مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام

 

عاطفه

زارعی

همدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 

محمد

زره ساز

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

 

رسول

زوارقی

تبریز

عضو هیئت علمی/دانشگاه تبریز

 

لیلی

سیفی

بیرجند

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند

 

عاطفه

شریف

تهران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس.

 

مهدی

شقاقی

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

 

اعظم

صنعت جو

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

نرگس

عزیزیان

تهران

دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

علی

عظیمی

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

 

داریوش

علیمحمدی

تهران

عضو هیئت علمی، دانشگاه خوارزمی

 

رحمت‌الله

فتاحی

مشهد

استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

اکرم

فتحیان دستگردی

شیراز

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز

 

محبوبه

قربانی

تهران

استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش  سازمان اسناد و کتابخانه ملی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2517280

 

میترا

قیاسی

بابل

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزا د اسلامی، بابل، ایران

 

احسان

گرایی

لرستان

استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه لرستان

 

عباس

گیلوری

تهران

عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی

 

سیامک

محبوب

تهران

استادیار گروه علوم داده و هوش مصنوعی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

 

حمید

محسنی

تهران

مدیر نشر کتابدار و عضو هیئت علمی

 

فرناز

محمدی

تهران

معاون اداره کل  فراهم آوری سازمان اسناد وکتابخانه ملی

 

مرتضی

محمدی استانی

صفهان

دانشگاه اصفهان

 

حیدر

مختاری

تهران

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

 

پروانه

مدیرامانی

مشهد

گروه اطلاع‌رسانی پزشکی و کتابخانه مرکزی، مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

 

داریوش

مطلبی

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری

 

مهدیه

میرزابیگی

شیراز

عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز

 

ایوب

نازی

تهران

کتابدار/ بانک مرکزی جمهوری اسلامی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1703082

 

زهرا

ناصری

تهران

استادیار دانشگاه

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2789513

 

اعظم

نجفقلی نژاد

تهران

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

نرگس

نشاط شمیرانی

تهران

عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

 

مریم

نظری

تهران

متخصص سواد اطلاعاتی و مشاور آزاد خودتوانمندسازی

 

سودابه

نوذری

تهران

استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

یعقوب

نوروزی

قم

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم

 

معصومه

نیک نیا

تهران

دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3135991

 

علی

ولی نژاد

تهران

عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 

 

فهرست داوران سال ۱۴۰۰

ما از همکاری داوران زیر که در سال ۱۴۰۰ مقالات مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات را داوری کردند تشکر و قدردانی می‌کنیم.

 

نام  نام خانوادگی شهر سمت/عنوان نشانی پابلونز
Mirna ٌWiller Zagreb Retired from University of Zadar, Department for Information Sciences, Zadar Croatia https://publons.com/wos-op/researcher/4377726/mirna-willer/
Maja Žumer Ljubljana University of Ljubljana  
pat Riva Montreal Collection Services, Concordia University Library, Montreal, Quebec, Canada  
مریم اخوتی کرمان عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
شعله ارسطوپور تهران مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری  
مریم اسدی تهران کتابدار پژوهشگر  
سعید اسدی تهران دانشگاه شاهد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی  
علیرضا اسفندیاری مقدم همدان گروه علم  اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان  
محمد اعظمی کرمان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
ابراهیم افشار زنجانی اصفهان گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان  
فریبا افکاری تهران دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی  
سعیده اکبری داریان تهران عضو هیئت علمی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران https://publons.com/wos-op/researcher/3029929/saeedeh-akbari-daryan/
مازیار امیرحسینی تهران رئیس گروه کنوانسیون ها و سازمان های تخصصی بین المللی  
غلامرضا امیرخانی تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. تهران. ایران  
مصطفی امینی تهران پژوهشگر فوق دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس  
زویا آبام تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)  
سمیه سادات آخشیک تهران استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.  
ساناز باغستانی تهران بخش کتابشناسی و ویرلیش استنادی_بنیاد دایره المعارف اسلامی https://publons.com/wos-op/researcher/4605486/sanaz-baghestani/
حسن باقری مهابادی تهران مدیر کل فناوری و زیرساخت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  
رضا بصیریان جهرمی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پیراپزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی  
احمد پاپی اصفهان کتابداری واطلاع‌رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران  
فاطمه پازوکی تهران رئیس اداره استاندارد / نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور  
پریسا پاسیار تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران https://publons.com/wos-op/researcher/3143760/parisa-pasyar/
مریم پاکدامن تهران دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مدرس دانشگاه https://publons.com/wos-op/researcher/3631872/maryam-naeini-pakdaman/
میترا پشوتنی زاده اصفهان استادیار علم اطلاعات ودانش‌شناسی دانشگاه اصفهان  
حمیده جعفری پاورسی تهران مسئول منابع دیجیتال کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر  
مهرداد چشمه‌سهرابی اصفهان دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان  
محسن حاجی زین العابدینی تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی  
نجلا حریری تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات  
رضا خانی‌پور تهران عضو هیئت علمی کتابخانه ملی ایران ( استادیار)  
مهرناز خراسانچی تهران دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم‌انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
فریبرز خسروی تهران معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  
عبدالرسول خسروی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  
محمد خندان تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران  
فرشید دانش شیراز عضو هیئت علمی. گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات/ مرکز منطقه ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری https://publons.com/wos-op/researcher/1426464/farshid-danesh/
مجتبی درایتی مشهد موسسه فرهنگی پژوهشی الجواد توس، مشهد، ایران https://publons.com/wos-op/researcher/4704974/mojtaba-derayati/
ملیحه درخوش تهران- دانشگاه تهران- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد- معاون فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران  
حمید دلیلی تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور  
فیروزه دوخانی تهران دانش‌آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی. پژوهشگر علم سنجی در موضوع آلتمتریکس.  
رضا رجبعلی بگلو تهران پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران  
محمدحسن رجبی تهران مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام  
عاطفه زارعی همدان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان  
ابراهیم زال زاده یزد گروه علم اطلاعات - دانشکده علوم اجتماعی - دانشگاه یزد - عضو هیئت علمی  
محمد زره ساز تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی  
رسول زوارقی تبریز عضو هیئت علمی/دانشگاه تبریز  
حوریه سعیدی تهران کارشناس ارشد تاریخ و عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  
لیلی سیفی بیرجند استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند  
عاطفه شریف تهران استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس.  
مهدی شقاقی تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی  
مریم صراف زاده تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران  
میترا صمیعی تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی  
اعظم صنعت جو مشهد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد  
سید مهدی طاهری تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی  
نرگس عزیزیان تهران دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  
محمدحسن عظیمی اهواز گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران  
علی عظیمی تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی  
مهدی علیپورحافظی تهران استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه  
داریوش علیمحمدی تهران عضو هیئت علمی، دانشگاه خوارزمی  
ابراهیم عمرانی تهران مدیر کتابخانه دانشکده علوم، دانشگاه تهران  
امیر غائبی تهران استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)  
رحمت‌الله فتاحی مشهد استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد  
اکرم فتحیان دستگردی شیراز مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز  
محمدرضا قانع شیراز معاونت اداری و مالی،  مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری  
محبوبه قربانی تهران استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش  سازمان اسناد و کتابخانه ملی https://publons.com/wos-op/researcher/1369245/mahboubeh-ghorbani/
میترا قیاسی بابل گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزا د اسلامی، بابل، ایران  
معصومه کربلا آقایی کامران تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)  
مرتضی کوکبی اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز  
احسان گرایی لرستان استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه لرستان  
عباس گیلوری تهران عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی  
حمید محسنی تهران مدیر نشر کتابدار و عضو هیئت علمی  
فرناز محمدی تهران معاون اداره کل  فراهم آوری سازمان اسناد وکتابخانه ملی  
مرتضی محمدی استانی اصفهان دانشگاه اصفهان https://publons.com/wos-op/researcher/3656165/morteza-mohammadi-ostani/
حیدر مختاری تهران استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران  
پروانه مدیرامانی مشهد گروه اطلاع‌رسانی پزشکی و کتابخانه مرکزی، مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران  
فرامرز مسعودی تهران مسئول سیستم های مدیریت کیفیت / شرکت ملی فولاد ایران  
داریوش مطلبی تهران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری  
مهدیه میرزابیگی شیراز عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز  
ایوب نازی تهران کتابدار/ بانک مرکزی جمهوری اسلامی https://publons.com/wos-op/researcher/2056786/ayoob-nazi/
زهرا ناصری تهران استادیار دانشگاه https://publons.com/wos-op/researcher/4879937/zahra-naseri/
اعظم نجفقلی نژاد تهران عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  
مریم نظری تهران متخصص سواد اطلاعاتی و مشاور آزاد خودتوانمندسازی   
سودابه نوذری تهران استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  
علیرضا نوروزی تهران گروه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران  
یعقوب نوروزی قم گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم  
عبدالرضا نوروزی چاکلی تهران دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد https://publons.com/wos-op/researcher/684875/abdolreza-noroozi-chakoli/
معصومه نیک نیا تهران دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی https://publons.com/wos-op/researcher/4859406/massoomeh-niknia/

 

فهرست داوران سال 1399

ما از همکاری داوران زیر که در سال 1399 مقالات مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات را داوری کردند تشکر و قدردانی می‌کنیم.

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

شهر

سمت/ سازمان

 

مریم

اخوتی

دانشیار

کرمان

عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

شعله

ارسطوپور

استادیار

شیراز

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

 

سعید

اسدی

دانشیار

تهران

دانشگاه شاهد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 

ابراهیم

افشار زنجانی

استادیار

اصفهان

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

 

سعیده

اکبری داریان

استادیار

تهران

عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

https://publons.com/wos-op/researcher/3029929/saeedeh-akbari-daryan/

 

مصطفی

امینی

دکترا

تهران

پژوهشگر فوق دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

 

علیرضا

انتهائی

سایر

تهران

مدیر کل فراهم آوری و پردازش منابع دیجیتال، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

حسن

باقری مهابادی

سایر

تهران

عضو کمیته مارک ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

فاطمه

پازوکی

دکترا

تهران

رئیس اداره استاندارد / نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

 

مریم

پاکدامن

دکترا

تهران

دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مدرس دانشگاه

https://publons.com/wos-op/researcher/3631872/maryam-naeini-pakdaman/

حمیدرضا

جمالی مهموئی

دانشیار

تهران

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

 

مظفر

چشمه‌سهرابی

دانشیار

اصفهان

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

 

الهام

چیذری فرد

دکترا

تهران

معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایارن

 

محسن

حاجی‌زین‌العابدینی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

 

فریبرز

خسروی

دانشیار

تهران

معاون کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

محمد

خندان

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

 

ملیحه

درخوش

دکترا

تهران

رییس اداره فراهم اوری و سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

 

محمدحسین

دیانی

استاد

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

رضا

رجبعلی بگلو

استادیار

تهران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 

مهدی

شقاقی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

 

میترا

صمیعی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

اعظم

صنعت جو

دانشیار

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

زهره

عباسی

دکترا

مشهد

رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

مهدی

علیپورحافظی

استادیار

تهران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه

https://publons.com/wos-op/researcher/1212001/mehdi-alipour-hafezi/

ابراهیم

عمرانی

سایر

تهران

مدیر کتابخانه دانشکده علوم، دانشگاه تهران

 

امیر

غائبی

دانشیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

 

رحمت‌الله

فتاحی

استاد

مشهد

استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمدرضا

قانع

استادیار

شیراز

معاونت اداری و مالی،  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

 

محبوبه

قربانی

دکترا

تهران

معاون اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی

https://publons.com/wos-op/researcher/1369245/mahboubeh-ghorbani/

مرتضی

کوکبی

استاد

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

احسان

گرایی

استادیار

لرستان

دانشگاه لرستان

 

سیامک

محبوب

دکترا

تهران

مدیر کل برنامه ریزی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 

فرناز

محمدی

دکترا

تهران

معاون اداره کل فراهم‌آوری، سازمان اسناد وکتابخانه ملی

 

مهدی

محمدی

دانشیار

قم

دانشگاه قم

 

شیما

مرادی

استادیار

تهران

عضو هیأت علمی گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

فرامرز

مسعودی

مهندس

تهران

مسئول سیستم های مدیریت کیفیت / شرکت ملی فولاد ایران

 

حسن

مقدس زاده

دکترا

تهران

رئیس گروه آموزش علوم‌ کتابداری و آرشیوی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

مریم

ناخدا

استادیار

تهران

 گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

 

ایوب 

نازی

سایر

تهران

دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

https://publons.com/wos-op/researcher/2056786/ayoob-nazi/

زهرا 

ناصری

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

https://publons.com/wos-op/researcher/4879937/zahra-naseri/

نرگس

نشاط

دانشیار

تهران

عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

حمزه علی

نورمحمدی

دانشیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد

 

یعقوب

نوروزی

دانشیار

قم

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم

 

محسن

نوکاریزی

استاد

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 فهرست داوران سال 1398

ما از همکاری داوران زیر که در سال 1398 مقالات مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات را داوری کردند تشکر و قدردانی می‌کنیم.

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

سعید

اسدی

دانشیار

تهران

دانشگاه شاهد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

علیرضا

اسفندیاری مقدم

دانشیار

همدان

گروه علم  اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

ابراهیم

افشار زنجانی

استادیار

اصفهان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان

سعیده

اکبری داریان

استادیار

تهران

عضو هیأت علمی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

علیرضا

انتهائی

دکترا

تهران

مدیر کل فراهم آوری و پردازش منابع دیجیتال، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سمیه سادات

آخشیک

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

فهیمه

باب الحوائجی

دانشیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

ساناز

باغستانی

مربی

تهران

بخش کتابشناسی و ویرایش استنادی بنیاد دایره المعارف اسلامی

حسن

باقری مهابادی

مهندس

تهران

عضو کمیته مارک ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

آناهیتا

باواخانی

دکترا

تهران

سازمان انرژی اتمی ایران

رضا

بصیریان جهرمی

استادیار

بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پیراپزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

زاهد

بیگدلی

استاد

اهواز

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه، شهید چمران اهواز

صفر

بیگ‌زاده

استادیار

تهران

پژوهشگاه علوم و فناوری ایران (ایرانداک)

احمد

پاپی

استادیار

اصفهان

کتابداری واطلاع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زینب

پاپی

استادیار

تهران

علم اطلاعات و دانش شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

فاطمه

پازوکی

دکترا

تهران

رئیس اداره استاندارد / نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

مریم

پاکدامن

دکترا

تهران

علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس دانشگاه

حمیدرضا

جمالی مهموئی

دانشیار

تهران

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی

مظفر

چشمه‌سهرابی

دانشیار

اصفهان

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

محسن

حاجی زین العابدینی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

افسانه

حاضری

استادیار

یزد

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

زهرا

حداد

دکترا

تهران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی  ایران

سیدمهدی

حسینی

استادیار

کردستان

دانشگاه کردستان/ استادیار

زهیر

حیاتی

دانشیار

شیراز

گروه علم اطلاعات و  دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

فریبرز

خسروی

دانشیار

تهران

معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

محمد

خندان

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

ملیحه

درخوش

دکترا

تهران

رییس اداره فراهم اوری و سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

زهرا

دهسرایی

دکترا

تهران

مدیر سازماندهی و تحلیل اطلاعات / پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

محمدحسین

دیانی

استاد

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

رضا

رجبعلی بگلو

استادیار

تهران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سعید

رضایی شریف آبادی

استاد

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

امیر

ریسمانباف

دکترا

اهواز

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد

زره ساز

دکترا

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی

رسول

زوارقی

دانشیار

تبریز

عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز

محمود

سالاری

استادیار

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)

عاطفه

شریف

استادیار

تهران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس.

مهدی

شقاقی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

میترا

صمیعی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

اعظم

صنعت جو

دانشیار

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی

طاهری

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی

علیپورحافظی

استادیار

تهران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه

داریوش

علیمحمدی

استادیار

تهران

عضو هیئت علمی، دانشگاه خوارزمی

ابراهیم

عمرانی

سایر

تهران

مدیر کتابخانه دانشکده علوم، دانشگاه تهران

امیر

غائبی

دانشیار

تهران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

رحمت‌الله

فتاحی

استاد

مشهد

استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

غلامرضا

فدایی

استاد

تهران

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

سهیلا

فعال

دکترا

اهواز

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

فاطمه

فهیم نیا

دانشیار

تهران

دانشگاه تهران، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی

محمدرضا

قانع

استادیار

شیراز

معاونت اداری و مالی،  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

میترا

قیاسی

استادیار

بابل

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزا د اسلامی، بابل، ایران

حمید

کشاورز

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

مجتبی

کفاشان کاخکی

استادیار

مشهد

مدیرگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی  دانشگاه فردوسی مشهد

حسن

کیانی

دانشیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا

حسن

محمودی توپکانلو

استادیار

سمنان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان

پروانه

مدیرامانی

دکترا

مشهد

گروه اطلاع رسانی پزشکی و کتابخانه مرکزی، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

نورالله

مرادی

دکترا

تهران

بازنشسته

فرامرز

مسعودی

مهندس

تهران

مسئول سیستم های مدیریت کیفیت / شرکت ملی فولاد ایران

مهدیه

میرزابیگی

دانشیار

شیراز

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

زهرا

ناصری

استادیار

تهران

استادیار دانشگاه تهران

نرگس

نشاط

دانشیار

تهران

عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نادر

نقشینه

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

سودابه

نوذری

استادیار

تهران

عضو هیأت علمی گروه پژوهش های توسعه ای کتابداری و اطلاع رسانی

یعقوب

نوروزی

دانشیار

قم

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم

محسن

نوکاریزی

استاد

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 
login