کسب رتبه الف برای دومین سال پیاپی

مایه افتخار است که اعلام کنیم  فصلنامه مطالعات  کتابداری و سازماندهی اطلاعات با صاحب امتیازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آییننامه نشریات علمی مصوب 09-02-1398 در ارزیابی سال 1400 نیز  رتبه الف  را در رتبهبندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کرد.

login