دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آذر 1383، صفحه 1-219 (پیاپی 59) 

یادداشت سردبیر

جامعه چند زمانی

صفحه 7-10

فریبرز خسروی


مقاله پژوهشی

از داده تا دانش و از مدیریت داده تا مدیریت دانش: مروری بر متون

صفحه 13-23

نوشته حیدر مختاری؛ با همکاری موسی یمین فیروز


مدیریت دانش و چون و چرایی درباره آن

صفحه 63-69

ابراهیم افشار زنجانی؛ سودابه نوذری


الگوهای داده‌ای برای ابزارهای سازماندهی دانش: تحولات و چشم‌اندازها

صفحه 137-144

تألیف ماریا اینس کوردیرو و آیدا اسلاویک؛ ترجمه مریم وتر


فراهم‌آوری و مدیریت مجلات الکترونیکی

صفحه 145-150

مؤلفان دانی کورتیس؛ پائوشان یوئی؛ مترجم امیررضا اصنافی


مدیریت منابع انسانی

صفحه 161-166

نوشته کلی بلسینگر؛ ترجمه علی خسروجردی