دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 123، آبان 1399، صفحه 7-133 

مقاله پژوهشی

آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی

صفحه 12-26

10.30484/nastinfo.2020.2365.1908

ابوالفضل اسدنیا؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ محسن طاهری دمنه