دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 122، مرداد 1399، صفحه 1-116 
سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی

صفحه 86-103

10.30484/nastinfo.2020.2480.1937

کیانوش رشیدی شریف‌آباد؛ هاجر ستوده؛ مهدیه میرزابیگی؛ سید مصطفی فخراحمد