دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 121، اردیبهشت 1399، صفحه 1-106 
ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی

صفحه 18-38

10.30484/nastinfo.2019.2247.1866

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپورحافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی