دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 124، بهمن 1399، صفحه 1-136 

مقاله پژوهشی

آوانویسی نام‌های فارسی در کتابخانه ملی ایران: سازگاری با استانداردهای ملی و جهانی

صفحه 8-23

10.30484/nastinfo.2021.2753.2017

نرگس عزیزیان؛ فریبرز خسروی؛ سیدعلی اکبر فامیل روحانی؛ مصطفی عاصی


پیایندها در آینه واسپاری قانونی

صفحه 58-72

10.30484/nastinfo.2020.2597.1982

رحیم قاسمی؛ نرگس نشاط؛ داریوش علیمحمدی؛ ابراهیم افشار زنجانی