دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-181 (پیاپی 91) 
تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران

صفحه 84-97

سعیده اکبری‌داریان؛ فرناز محمدی؛ صدیقه شاکری