دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-227 (پیاپی 92) 
رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد

صفحه 120-134

حسن کیانی خوزستانی؛ مهرداد نیکنام؛ فاطمه پیشوایی