دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-246 (پیاپی 73) 
16. منابع اطلاعاتی الکترونیکی: با تأکید خاص بر مجلات الکترونیکی

صفحه 229-234

نوشته سی.پی. راماسش و وای. ونکاتش؛ ترجمه غلام حیدری