اهداف و چشم انداز

هدف اصلی این نشریه فراهم آوردن شرایط تبادل اندیشه در زمینه زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های اطلاعاتی با توجه به جنبه‌های مفهومی، ابزاری، و کارکردی است. برای تحقق این هدف، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ناظر بر حیطه‌های موضوعی زیر در سطح ملی است:

  • سیاست‌ها، راهبردها، ابزارها و فنون ذخیره و بازیابی اطلاعات؛
  • سازماندهی، مدیریت، و اشاعه اطلاعات؛
  • پردازش، مستندسازی، و فنون کسب اطلاعات و دانش و چگونگی مدیریت آنها؛
  • اطلاع‌شناسی، اطلاع‌یابی، و روش‌ها و رویکردهای نوین به علم اطلاعات؛ و
  • سایر زمینه‌های مرتبط در عرصه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

بنابراین، استادان، دانشجویان، متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی و صاحبان حرفه‌های مرتبط با مقوله‌های پیشگفته و دیگر علاقه‌مندان، مخاطبان بالقوه این مجله تلقی شده‌اند.