دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-338 (پیاپی 75) 
14. معماری کتابخانه‌های دیجیتال

صفحه 199-222

مهدی علیپور حافظی؛ مهشید کریمی