پیوندهای مفید

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران


پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات


پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی


تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی


تعامل انسان و اطلاعات


علوم و فنون مدیریت اطلاعات


گنجینه اسناد


مجله بین‌المللی علوم اطلاع‌رسانی و مدیریت اطلاعات


مطالعات کتابداری و علم اطلاعات