فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (NASTINFO) - واژه نامه اختصاصی