میزان جامعیت و مانعیت ابزارهای کاوش فارسی اینترنت در بازیابی اطلاعات در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی میزان جامعیت و مانعیت ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی است. در این پژوهش، بیش از 40 ابزار کاوش اینترنت، درباره ایران مورد شناسایی قرار گرفت. بررسی‌های این پژوهش نشان داد که تنها 10 ابزار کاوش حائز شرایط تحقیق حاضر هستند و امکان جستجوی اطلاعات از طریق واسط فارسی را در اختیار قرار می‌دهند. از نظر میزان مانعیت، موتور کاوش وبگاه در بین ابزارهای کاوش مورد بررسی یا مانعیتی حدود 5/33 درصد دارای بالاترین میزان مانعیت است و سپس موتور کاوش دهیو با 32 درصد میزان مانعیت در رتبه دوم و موتور کاوش گوگل فارسی با مانعیتی حدود 30 درصد، در رتبه سوم قرار دارد. همچنین راهنمای موضوعی آفتاب با 9 درصد میزان مانعیت از کمترین میزان مانعیت در بین ابزارهای کاوش مورد مطالعه، برخوردار است.
علاوه بر این، ابزارهای کاوش با واسط جستجوی فارسی از نظر میزان جامعیت بازیابی اطلاعات نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که موتور کاوش وبگاه در بین ابزارهای کاوش مورد بررسی، دارای بالاترین میزان جامعیت (5/43 درصد) و سپس موتور کاوش دهیو با 5/41 درصد میزان جامعیت و موتور کاوش گوگل فارسی با جامعیتی حدود 9/38 درصد، قرار دارد. راهنمای موضوعی آفتاب نیز با 6/11 درصد از کمترین میزان جامعیت در بین ابزارهای کاوش مورد مطالعه، برخوردار است. همچنین بین مانعیت و نیز جامعیت ابزارهای کاوش مورد مطالعه، اختلاف معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Precision and Recall in Farsi Search Engines in Regard with Information Retrieval in Library and Information Science

نویسنده [English]

  • S. Shakeri

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precision
  • recall
  • Farsi search engines
  • Information retrieval
  • Internet