فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارائه ‌شده در دو مرحله مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند: در مرحله نخست، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع مجله همخوان و متناسب با سطح علمی آن بوده و مطابق با شیوه‌نامه مجله تدوین شده باشند. 

در مرحله بعد، یعنی مرحله داوری مقالات که از 2 هفته تا 2 ماه زمان می‌برد، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

-       برگرفته از پژوهشی ناب باشد؛

-       ساختاری علمی و روان داشته باشد؛

-       محتوای ارائه شده از صحت و اعتبار علمی برخوردار باشد؛ و

-       یافته‌های آن به‌صورت مستند و مستدل ارائه شده باشد.