دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-261 (پیاپی 82) 
6. تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد

صفحه 88-86

سعید رضایی شریف‌آبادی؛ سیدمحمد مهدی‌زاده طالشی؛ سمیه فرقدان


10. خوشه‌بندی اطلاعات

صفحه 160-185

نرگس محمدعلیپور؛ فریبرز درودی


12. کتابداران در جامعه اطلاعاتی فردا

صفحه 200-212

شیما مرادی؛ نادیا حاجی عزیزی