اخلاق در انتشار نتایج پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اخلاق غیرحرفه‌ای و مسائل آن در فرایند انتشار نتایج پژوهش و نحوة مقابله با آنهاست که با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام شده است. این مقاله، مقوله‌های اصلی مرتبط با اخلاق انتشار در نتایج پژوهش را، از زمان ارسال دستنوشته برای مجله تا زمان انتشار؛ شامل وظایف نشریة علمی، سردبیر، داوران، و چگونگی نوشتن اسامی آنها در مقالات مطرح می‌کند. علاوه بر این، مباحث مرتبط با اخلاق غیرحرفه‌ای شامل سرقت علمی، انتشار دوباره، تضاد علایق، و مانند آن را مورد بحث قرار داده است. مقاله، در هریک از این موضوعات می‌کوشد تعریف، فرایند کار، وظایف هریک از اعضا در قبال مسائل اخلاقی، شناخت اخلاق غیرحرفه¬ای، و نحوة مواجهه با آنها را بررسی و تبیین کند. تدوین پیش¬نویس اخلاق انتشار جهت تمام سازمان‌ها و مؤسساتی که دست‌اندرکار امور پژوهشی هستند، پیشنهاد پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethical Considerations in Reporting Research Findings

نویسنده [English]

  • R. karimi
Faculty Member at University of Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to evaluate the kinds of behavioral difficulties related to publishing the findings of research, along with the way of fixing them. The methodology was library research. The paper explains the main categories associated with the ethics of publishing the findings of research from the time of sending the manuscript to the magazine to the time of publication including: the objectives of the scientific magazine, the chief editor, referees and the way of giving names in the articles. In addition, the topics related to moral misbehaviour like plagiarism, secondary publication, conflict of interest etc. have been discussed. The paper attempts to explain each of the mentioned topics referring to the definition, process, duties of each of the members, identifying moral misbehaviour and behavioral difficulties along with the way of fixing them. The compilation of a draft about the ethics of publication, applicable to all the research institutes and organizations, has been suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics of publication
  • scientific magazine
  • conflict of interest
  • Forgery
  • moral misbehaviour