تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا

2 عضو هیئت علمی و استادیار گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی گنجینۀ اسناد است. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوا که یکی از روش‌های انجام پژوهش کیفی است، استفاده شده است. جامعة پژوهش مقاله‌های تألیفی این نشریه ـ از شمارة یک تا شمارة 69 ـ می‌باشد که شامل 309 مقاله است. برای تحلیل محتوای مقاله‌ها 20 مقوله در نظر گرفته شد. از مجموع 309 مقاله، تعداد 34 مقاله مرتبط با مطالعات آرشیوی و 275 مقاله مربوط به تحقیقات تاریخی است. بررسی گرایش‌های نویسندگان مقاله‌ها مشخص کرد که در محور موضوعی مطالعات آرشیوی اولویت پژوهشی با واحد تنظیم و پردازش است و پس از آن، واحدهای پیشینة آرشیو، اطلاع‌رسانی و ارزشیابی قرار دارند. موضوع محوری 80 مقاله در مقاله‌های تحقیقات تاریخی رجال شناسی است. بدین ترتیب، فصلنامة گنجینۀ اسناد، با اختصاص 88/25 درصد از مقاله‌ها به موضوع رجال‌شناسی منبع باارزشی جهت آشنایی با شخصیت‌ها، رجال سیاسی، و حکومتگران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Papers Published in the “Ganjine-ye Asnad Quarterly”

نویسندگان [English]

  • S. Rezaei Sharifabadi 1
  • S. Mahdizadeh Taleshi 2
  • S. Farghadan 3
1 Associate Professor of Library and Information Science; Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Communication Science;Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Graduate Student in Library and Infomation Science; Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was content analysis of the papers published in historical research and archival studies in "Ganjine ye Asnad quarterly". The methodology of the research was content analysis which is one of the research methods for qualitative research. The study population was the papers in the journal from issue 1-69, consisting of 309 titles. 20 categories were considered for the content analysis of the papers. From 309 papers, 34 are associated with archival studies and 275 are historical research. The assessment of the authors’ perspectives showed that in the topic of archival studies the research priority is "organization of documents". Then come archive history, information and evaluation. The main topic of 80 papers in historical research is the study of biographies on Muslim scholars which is estimated about 25.88 percent. Therefore the “Ganjine ye Asnad” quarterly is a valuable resource on political statesmen and notables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • papers
  • Ganjine ye Asnad quarterly
  • Periodicals
  • Archive
  • History
  • National Archive of Iran