خط‌مشی‌های مجموعه‌سازی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس مسئول امور کتابخانه‌های اداری کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسة وضعیت خط‌مشی‌های مجموعه‌گستری و شناسایی و بررسی عوامل مشکل‌آفرین در تدوین و به‌کارگیری خط‌مشی‌های مجموعه‌گستری در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. نوع پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعة پژوهش کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم، 18 کتابخانه (4/54 درصد) دارای خط‌مشی مکتوب، 7 کتابخانه (2/21 درصد) دارای خط‌مشی شفاهی، و 8 کتابخانه (2/24 درصد) نیز فاقد خط‌مشی مشخص مجموعه‌گستری هستند. درحالی‌که، در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت، 5 کتابخانه (9/17 درصد) دارای خط‌مشی مکتوب، 14 کتابخانه (50 درصد) دارای خط‌مشی شفاهی، و 9 کتابخانه (1/32 درصد) نیز فاقد خط‌مشی مشخص مجموعه‌گستری هستند. مشکلات پیرامون خط‌مشی‌های مجموعه‌گستری را می‌توان در دو مقولة زیر قرار داد:
1) مشکلات مربوط به تدوین خط‌مشی‌های مجموعه‌گستری، و 2) مشکلات به‌کارگیری خط‌مشی‌های مکتوب مجموعه‌گستری.
در پایان مقاله رهنمودهایی جهت تدوین خط‌مشی مجموعه‌گستری کتابخانه‌های دانشگاهی ایران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collection Development Policies in Central Librariesof Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • Z. Bigdeli 1
  • M. Koohi Rostami 2
1 Professor of Library and Information Science; Shahid ChamranUniversity of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 M.A. in Library and Information Science
چکیده [English]

This research aimed to evaluate and compare the status of the collection development policies and identify problematic factors in applying the policies in university libraries in Iran. The methodology was a descriptive survey. The study population was central libraries of the universities supervised by the Ministry of Science, Research and Technology and the Ministry of Health and Medical Education. The data collection tool was a questionnaire. The findings show that 18 libraries (54.4%) of central libraries of the universities supervised by the Ministry of Science, Research and Technology have a written policy, 7 libraries (21.2%) have an oral policy and 8 libraries (24.2%) lack a collection development policy. While 5 (17.9%) of the central libraries of the universities supervised by the Ministry of Health and Medical Education have written policy, 14 libraries (50%) have an oral policy and 9 libraries (32/1%) lack any collection development policy. The problems of collection development policies can be divided into two categories:
1. The problems related to the compilation of the policy
2. The problems of applying the policy

CAPTCHA Image
دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 2
پیاپی 82
شهریور 1389
صفحه 146-159
  • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1387
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1394
  • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1388
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1389