دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، اسفند 1393 (پیاپی 100) 
مدل موضوعی برای پایان‌نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

صفحه 21-32

علی شرفی؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ مهدی علیپورحافظی