دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-175 (پیاپی 99)