دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-205 (پیاپی 97) 
بررسی فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی براساس مدل دنیسون

صفحه 24-40

راضیه مرتضوی آب‌الوان؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی‌پور؛ سیدعلی‌محمد آذربخش