دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1369، صفحه 1-145 (پیاپی 1) 

مقاله مروری

کتاب و کتابت در اسلام

صفحه 5-25

نوشته محمد رجبی


ترجمه

کتابدار پابرهنه

صفحه 26-38

نوشته جان یوکلون؛ ترجمه مهرانگیز صمدی


مقاله مروری

نقش کتاب در توسعه فرهنگی

صفحه 39-53

نوشته نوالله مرادی


آموزش درون سازمانی تکنولوژی اطلاعات

صفحه 68-83

نوشته رابین فردریک گای؛ ترجمه نازنین قائم مقامی فراهانی