دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، 3، و 4، اسفند 1369، صفحه 148-482 (پیاپی 2، 3، و 4) 

مقاله مروری

کتاب و کتاب در اسلام

صفحه 147-164

محمد رجبی


وضعیت کتابداری در تاجیکستان و راههای بهبود آن

صفحه 178-199

نوشته عبدالرحیم رحیم‌اف؛ ترجمه محسن شجاعی


کتابخانه اسکندریه

صفحه 200-213

نوشته نورالله مرادی


کتابخانه، اطلاعات، اقتصاد

صفحه 242-255

نوشته ژاک میشل؛ ترجمه مهدی داودی


"تأثیر" تکنولوژی بر استفاده‌کنندگان از اطلاعات

صفحه 256-271

نوشته استلا مورالس؛ ترجمه رضواندخت ضاد


ارزشیابی ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن

صفحه 272-289

نوشته نوریه موسوی؛ ترجمه رحمت‌الله فتاحی


مقاله مروری

قانون بردفورد و کتابسنجی

صفحه 290-324

نوشته شهرزاد میرشمسی


مقاله مروری

برنامه‌ریزی و مدیریت در تهیه ابزار کتابشناختی

صفحه 358-365

نوشته غلامرضا فدایی عراقی


ترجمه

مدیریت و ارزشیابی کیفی و کمی مدرسان مدارس کتابداری در چین

صفحه 366-387

نوشته گوانگ وی؛ ترجمه ابراهیم افشار زنجانی


مقاله مروری

دو سند در تاریخ کتابداری ایران

صفحه 388-394

نوشته احمد شعبانی