دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1375، صفحه 1-180 (پیاپی 25) 

یادداشت سردبیر

یادداشت سردبیر

صفحه 5-7

عباس حری


مقاله مروری

فرایند مرجع

صفحه 8-18

نورالله مرادی


ترجمه

گاهشماری در کتاب تاریخ‌الاطباء اسحاق بن حنین

صفحه 81-89

نوشته ف.و. زیمرمان؛ ترجمه دکتر عباس حری


کاربرد آمار در کتابخانه

صفحه 90-107

نوشته استوارت هنابوس؛ ترجمه فریده عصاره


مقاله مروری

سیر و سلوک آقای محقق

صفحه 108-114

مهدی داودی