دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 126، تابستان 1400، صفحه 3-123 
1. بازاندیشی در کارکرد کتابخانه‌های عمومی از منظر حوزه عمومی یورگن هابرماس

صفحه 3-21

10.30484/nastinfo.2021.2812.2028

شهناز خادمی زاده؛ محمدرضا شکاری؛ عبدالرضا نواح؛ اسماعیل هاشمی؛ منصور کوهی رستمی


6. مرور نظام‌مند پژوهش‌های داده‌های پیوندی

صفحه 105-123

10.30484/nastinfo.2021.2821.2034

رقیه قربانی بوساری؛ میترا قیاسی؛ علی اصغر رضوی