ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: تعیین وضعیت برنامه درسی جدید رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی از منظر رویکرد تدوین، میزان تغییر محتوا، همخوانی بین عنوان رشته و محتوای برنامه درسی، و برجستگی‌ها و کاستی‌های آن.
روش‌شناسی: از روش­‌های تحلیل محتوا  و تحلیل اسنادی استفاده شد. محتوای برنامه درسی جدید کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی (مصوب 28 بهمن 1393) و برنامه‌های درسی قبلی تحلیل شد. همچنین 71 مقاله مربوط به موضوع آموزش و برنامه‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی با روش نمونه‌گیری هدفمند تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد محور اصلی برنامه درسی کارشناسی رشته، علم کتابخانه است که عمده دروس آن شامل 6 رکن است: 1) منبع­شناسی، 2) مجموعه‌سازی، 3) سازماندهی، 4) خدمات‌رسانی، 5) طراحی و معماری، و 6) مدیریت. خروجی این برنامه یک متخصص علم اطلاعات یا دانش نیست، بلکه کتابداری است آشنا با فناوری‌های کاری. این برنامه، به‌دلیل تنوع و پراکندگی دروس، کل جنبه‌های اساسی هسته برنامه یعنی کتابخانه را نیز در بر نمی‌گیرد. با توجه به طیف گسترده موضوع کتابخانه که یک سر آن به کتابخانه سنتی و سر دیگر به کتابخانه هوشمند ختم می‌شود، لازم است در تدوین دروس تخصصی مانند مجموعه‌سازی و تولید محتوا، سازماندهی، طراحی، مدیریت، بازاریابی و خدمات‌رسانی، این طیف در تدوین سرفصل‌ها لحاظ شود. در کنار برجستگی‌های برنامه درسی جدید، خطاها، ضعف‌ها و کاستی‌های چشمگیری نیز به‌ویژه از نظر محتوا در آن مشاهده می‌شود. از نظر رویکرد، شواهد نشان می‌دهد که برنامه درسی جدید میل به سمت یک رویکرد ترکیبی یعنی رویکرد فناورانه-بازارپسندانه- عمل‌گرایانه با محوریت علم کتابخانه دارد. درباره میزان تغییر برنامه درسی به‌نسبت برنامه‌های قبلی، 80 واحد دوره کارشناسی دانشگاه تهران قبل از انقلاب در 45 واحد برنامه درسی مصوب 1393 تجمیع شده است. درباره تغییرات برنامه درسی جدید به‌نسبت برنامه درسی سال 1375، 27 درس برنامه جدید، قالب دروس برنامه سال 1375 را با خود دارند. یعنی 80 واحد دروس تخصصی برنامه درسی 1375 در 57 واحد درسی برنامه 1393 تجمیع شده است. همچنین نتایج نشان داد بین عنوان رشته (علم اطلاعات و دانش‌شناسی) و محتوای برنامه درسی تناقض آشکاری وجود دارد. اضافه بر این، لازم است سازوکارهای برای تضمین کیفیت برنامه‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در کشور ایجاد شود. پیشنهاد می‌شود، با توجه به سازوکارهای موجود در انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، اعتبار برنامه‌های درسی توسط این انجمن سنجیده شود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه، ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید را به‌روشنی نشان می‌دهد. در مجموع، اکوسیستم اطلاعاتی در حال دگرگونی است. از یک طرف محیط سنتی کتابخانه و نظام‌های برآمده از آن مانند فهرست‌نویسی و رده‌بندی با چالش‌های جدی مواجه‌اند؛ از سوی دیگر، وب، کتابخانه جدید است و وب­شناس حرفه جدید این قلمرو. ما در حال گذار از کتابخانه سنتی به کتابخانه جدید هستیم. طبیعی است که این محیط جدید و این گستردگی فعالیت‌ها و خدمات، دانش و مهارت‌های جدید را می‌طلبد که خود‌به‌خود بازنگری سرفصل‌های رشته را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Undergraduate Curriculum of Knowledge and Information Science in Need of Reconstruction

نویسنده [English]

  • M, CheshmehSohrabi
Associate Professor, University of Isfahan, Faculty of Education and Psychology, Department of Knowledge and Information Science, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to reevaluate the new undergraduatecurriculum of Knowledge and Information Science (KIS) in Iran to determine the rate of content changes, consistency, and advantages and disadvantages.
Method: Content and documentary analysis methods are used. The content of the curriculum approved in 2015 and previous LIS curricula are compared. A purposeful selected sample of 71 articles related to the education and curriculum development for KIS are analyzed.
Findings: The structure of the new curriculum is based on library science. The required courses consist of the 6 groups: 1) bibliography, 2) collection development, 3) information organization, 4) service delivery, 5) library building design and architecture, and 6) management basics. Due to the dispersion of courses we noticed, the program does not cover various aspects of library science. The wide spectrum of topics needed in current library education should be added to the developing curriculum and syllabuses in the areas of collection development and content production, organization of information and knowledge, service delivery, management, access and dissemination, and marketing of products and services.
The output of such a curriculum is will not be an information scientist, but a librarian who is familiar with information technologies. The content shows that the new curriculum has a hybrid approach orientation, that is, a technological - market friendly - pragmatic approach based on library science. As to the rate of change, the new curriculum compared to previous ones, contains 80 credits of the undergraduate curriculum which was taught at the University of Tehran in 1970s, merged into 45 credits in the 2015 program. Also, compared to the 1996 curriculum, 27 new courses follow the same format. The 80 credits of specialized courses of 1996 curriculum are grouped into 57 credits in the 2015 curriculum. This has caused discrepancy between the title of the discipline (Knowledge and Information Science) and the content of the curriculum.
Conclusion: Reconstruction of the new curriculum is necessary. It is necessary to create a mechanism to ensure the quality of the curriculum as information ecosystem is changing. On the one hand, traditional library environment and its practices, such as cataloging and classification, face serious challenges. On the other hand, the Web has become the new library. Webology is the new specialization. This new environment requires a range of activities and services that calls for new knowledge and skills. We suggest that Iranian Library and Information Science Association (ILISA) reviews the curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge and information science
  • Library and information science
  • undergraduate
  • curriculum

·       Afkari, F. (2005). The vacancy of manuscript education in the educational curriculum of the country's universities. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat. 90-91, 49-58. [In Persian]

 ]افکاری، فریبا (1384). جای خالی آموزش نسخ خطی در برنامه آموزشی دانشگاه های کشور. کتاب ماه کلیات، 90-91، 49-58[.

·       Afshar Zanjani, E. (2007). The relationship between service, technique, and science. Library and Information Sciences, 39, 3-8. [In Persian]

]افشار زنجانی، ابراهیم (1386). نسبت میان خدمت، فن و علم. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 39، 3-8 .[

·       Akhshik, S. (2019). Is this knot blind? Analysis of the curricula of knowledge and information science from a cognitive and knowledge perspective. Library and Information Science Research, 19 (1), 5-26. [In Persian]

]آخشیک، سمیه‌سادات (1398). آیا این گره کور است؟ تحلیل و ارزیابی برنامه‌های درسی علم اطلاعات و دانش شناسی از منظر شناختی و دانشی. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9(1)، ۵-۲۶ .[

·       Alimohammadi, D. (2007). The place of information economic in the library and information science curriculum. Informology, 15-16, 161-172. [In Persian]

]علیمحمدی، داریوش (1386). جایگاه اقتصاد اطلاعات در برنامه آموزشی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. اطلاع‌شناسی، 15-16، 161-172.[

·       Alimohammadi, D. (2011a). PhD curriculum of library and information science: A comparative study of Iran and North America. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat, 166, 64-71. [In. Persian]

]علیمحمدی، داریوش (1390الف). برنامه درسی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی: مطالعه تطبیقی ایران و آمریکای شمالی. کتاب ماه کلیات، 166، 64-71.[

·       Alimohammadi, D. (2011b). History of library and information science education in Iran according to a professor. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat, 166, 38-41. [In. Persian]

]علیمحمدی، داریوش (1390ب). تاریخچه آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران به روایت یک استاد. کتاب ماه، 166، 38-41.[

·       Ansari, N. (2005). Librarianship education, opportunities and threats. Interviewer Farzad Dadras. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat. 90-91, 18-24. [In Persian]

]انصاری، نوش‌آفرین (1384). آموزش کتابداری، فرصت‌ها و تهدیدها. مصاحبه‌کننده فرزاد دادرس. کتاب ماه کلیات، 90-91، 18-24.[

·       Azadeh Tafreshi, F. (2005). Designing of Library and information science curriculum. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat. 90-91, 112-117. [In Persian]

]آزاده تفرشی، فریدون (1384). طراحی برنامه درسی کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتاب ماه کلیات، (90 و 91)،112-117[.

·       Bagheri, M. (2005). The need to review the library and information science curriculum in Iranian universities (undergraduate and graduate courses). Quarterly  Journal of New Thoughts on Education, 1(2), 57-70. doi: 10.22051/jontoe.2005.270. [In Persian]

]باقری، منصوره (1384). ضرورت بازنگری در برنامه‌ی آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌های ایران (دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد). اندیشه‌های نوین تربیتی، 1 (2)، 57 -70[.

·       Banieghbal, N.; & Razavi Sadr, H. (2010). Content analysis of English texts for special purpose for the students of Library and Information Science according to the approved curricula. Quarterly journal of Knowledge Studies, 3(8), 23-34. [In Persian]

]بنی‌اقبال، ناهید؛ و رضوی صدر، حسین (1389). تحلیل محتوای متون تخصصی انگلیسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی و مقایسه با سرفصل‌های مصوب. دانش‌شناسی، 3 (8)، 23-34[.

·       Banieghbal, N.; & Sayed Alavi, S. (2010). Review: a content analysis of English texts for library and information science students, to determine the level of thematic coverage, lexical coverage, and syllabus coverage of specialized undergraduate courses. University Textbooks Research and Writing. 19, 77-97. [In Persian]

]بنی‌اقبال، ناهید؛ و سیدعلوی، سیدبلال (1387) نقد و نظر: تحلیل محتوای متون انگلیسی برای دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی، برای تعیین میزان پوشش موضوعی، پوشش واژگانی و پوشش سرفصل دروس تخصصی دوره کارشناسی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،19، 77-97[

·       Bigdeli, Z.; & Hamdipour, A. (2013). Content Analysis of LIS Undergraduate Curriculum Approved in 1375 and 1388. Journal of Information Proccessing and Management (JIPM), 28 (2), 283-304. [In Persian]

]بیگدلی، زاهد؛ و حمدی پور، افشین (1391). تحلیل محتوایی برنامه آموزشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی مصوب سال‌های 1375 و 1388. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 28(2)، 283- 304[.

·       Bobinski, G.S. (2007). Libraries and librarianship: Sixty years of challenge and change, 1945-2005. Lanham: Scarecrow Press.

·       CheshmehSohrabi, M. (2007). Information science: etymology, thematic realm, and thought currents. In Information Science and the Information Society, By Ahmad Shabani and Mozaffar CheshmehSohrabi. Tehran: Chapar. [In. Persian]

]چشمه‌سهرابی، مظفر (1386). علم اطلاعات: ریشه­شناسی، موضوع، قلمرو و جریان‌های فکری. در کتاب علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی. به‌کوشش احمد شعبانی و مظفر چشمه‌سهرابی. تهران: چاپار[.

·       CheshmehSohrabi, M.; Heidari, G.; & Azimi Vaziri, A. (2017). From librarianship to knowledge and information science: The historiography and backgrounds of formation of the field name in Iran. Library and Information Sciences, 20(2), 3-41. [In. Persian]

]چشمه‌سهرابی، مظفر؛ حیدری، غلامرضا؛ و عظیمی وزیری، افروز (1396). از کتابداری تا علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تاریخ‌نگاری، زمینه‌های شکل‌گیری و سیر تحول عنوان رشته در ایران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 20(2)، 3-41[.

·       Daei, A.; Rahimi, A.; & Zare Farashbandi, F. (2017). Differences and similarities of the bachelor curriculum of medical library and information science with similar curriculums in Iran: A comparative study. Journal of Health Administration, 19 (66), 31-46. [In. Persian]

]دیانی، محمد حسین (1362). نقد برنامه دوره کاردانی کتابداری. دانشگاه انقلاب، 28، 42[.

·       Dayani, M.  (1994). Curriculum analysis and performance of library students in basic sciences (Case Study). Journal of Research and Planning in Higher Education, 1, 73-94. [In. Persian]

]دیانی، محمدحسین (1373). تحلیل برنامه درسی و عملکرد دانشجویان کتابداری در گرایش علوم پایه (مطالعه موردی). پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 1، 73-94[.

·       Dayani, M.  (2000). Undergraduate library and information science curriculum: Suggestions for transformation. Library and Information Sciences, 3(1), 1-20. [In. Persian]

]دیانی، محمدحسین (1379). برنامه آموزشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی: پیشنهادهایی برای تحول. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 3 (1)، 1-20[.

·       Dayani, M.  (2007). The future of library and information science education at the doctoral level. Library and Information Sciences, 10(2), 3-6. [In. Persian]

]دیانی، محمدحسین (1386). آینده آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در سطح دکتری.  فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10(2)، 3-16[.

·       Dayani, M.  (2011a). The prognosis of implementation of the new undergraduate curriculum in library and information science. Library and Information Sciences, 14(3), 5-7. [In. Persian]

]دیانی، محمدحسین (1390الف). پیش‌آگاهی برای اجرای برنامه جدید دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14(3)، 5-7[.

·       Dayani, M.  (2011b). Challenges of implementing the new undergraduate curriculum in librarianship: with emphasis on new courses. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat, 166, 20-27. [In. Persian]

]دیانی، محمدحسین (1390ب). چالش‌های اجرای برنامه جدید دوره کارشناسی کتابداری: با تأکید بر درس‌های تازه. کتاب ماه کلیات، 166، 20 -27[.

·       Dayani, M. & et al. (1993). Evaluation of undergraduate librarianship curricula. Research on Information Science & Public Libraries, 3 (4), 33-64. [In. Persian]

]دیانی، محمدحسین و دیگران (1372). ارزیابی برنامه‌های درسی رشته کتابداری در سطح کارشناسی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 3 (4)، 33-64[.

·       Ebrami, H. (2004).  Introduction to librarianship and information Science. Tehran: Ketabdar. [In Persian]

]ابرامی، هوشنگ (1383). شناختی از دانش شناسی (علوم کتابداری و دانش رسانی). تهران: کتابدار[.

·       Eltemasi, M.; & Fahimnia, F. (2011a). The quality of Library and Information Science education in Iran with emphasis on reference services. Quarterly journal of Knowledge Studies, 4(14), 15-21. [In Persian]

]التماسی، مهشید و فهیم‌نیا، فاطمه (1390الف). کیفیت آموزش کتابداری در ایران با تکیه بر خدمات مرجع و اطلاع‌رسانی. دانش‌شناسی، 14، 15-22[.

·       Eltemasi, M., Fahimnia, F. (2011b). The degree of adaptation of information and reference service skills and educational content of academic syllabuses (Case and comparative study of the University of Tehran). Library and Information Sciences, 14(3), 193-223. [In Persian]

]التماسی، مهشید و فهیم‌نیا، فاطمه (1390ب).  میزان انطباق مهارت‌های خدمات مرجع و اطلاع‌رسانی و محتوای آموزشی سرفصل‌های دانشگاهی (مطالعه موردی و مقایسه‌ای سرفصل دانشگاه تهران) . فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 55،  193-210 .[

·       Fadaie, G. (2011). Library and information science education and upcoming questions. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat, 166, 17-19. [In. Persian]

]فدایی، غلامرضا (1390). آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی و پرسش‌های پیش رو. کتاب ماه کلیات، 166، 17-19[.

·       Fadaie, G.; & Barmar, E. (2011).  Faculty of Librarianship and Information science: Departments, fields, majors and proposed academic levels. Journal of Academic Librarianship and Information Research, 45 (1), 13-26. [In. Persian]

]فدایی، غلامرضا؛ و برمر، الهام (1390). دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی: گروه‌ها، رشته‌ها، گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی پیشنهادی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 45(1)، 13-26[.

·       Farajpahlou, A. (2011). Library and information science education; the current situation and its prospects in Iran. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat, 166, 28-33. [In. Persian]

] فرج پهلو، عبدالحسین (1390). آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ وضع موجود و دورنمای آن در ایران. کتاب ماه، 166، 28-33[.

·       Farzin, F.; & Nikkarm M. (1997). Formal and informal education of library and information science of medical sciences. Research on Information Science & Public Libraries, 7(2), 63-68. [In. Persian]

]فرزین، فرزانه؛ و نیک کار، ملیحه (1376). آموزش رسمی و غیر رسمی کتابداری و اطلاع‌رسانی علوم پزشکی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 7 (2)، 63-68[.

·       Fattahi, R. (2000). A model for revising and restructuring library and information science education in Iran with regard to new developments in the information environment. Library and Information Sciences, 3(1), 21-44. [In. Persian]

]فتاحی، رحمت‌الله (1379). الگویی برای بازنگری و تجدید ساختار آموزش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران با توجه به تحولات جدید در محیط اطلاعاتی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 3 (1)، 21-44[.

·       Fattahi, R. (2005). New Master's Degree curriculum in Library and Information Science. Library and Information Sciences, 8(2), 9-26. [In. Persian]

]فتاحی، رحمت‌الله (1384). برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع­رسانی. کتابداری و اطلاع­رسانی، 30، 26-41[.

·       Fattahi, R.; Rajabali Beglou, R.; & Akhshik, S. (2005). A brief overview of the past, present and future of library and information science in Iran. Shiraz: Nameh Parsi. [In. Persian]

]فتاحی، رحمت‌الله؛ رجبعلی بگلو، رضا؛ و آخشیک، سمیه سادات (1393). گذری و نظری بر گذشته، حال و آینده کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران. شیراز: نامه پارسی[.

·       Fattahi, R.; & Rismanbaf, A. (2014). Knowledge and Information Science: The nature and its functions. Journal of Information Proccessing and Management (JIPM), 29 (1), 3-34. [In. Persian]

]فتاحی، رحمت‌الله؛ و ریسمانباف، امیر (1392). علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آن. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۹ (۱)،۳-۳۴. [

·       Field, J.J. (2008). Understanding your competencies to create a successful career. Science & Technology Libraries, 28(1-2), 1-10.

·       Ghaed-Sharafi, H. (1996). Information technology and education of health Science librarianship. National Studies on Librarianship and Information Organization, 7(1), 65-73. [In. Persian]

]قاید شرفی، هما (1375). تکنولوژی اطلاعات و آموزش کتابداری علوم پزشکی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 7(1)، 65-73.[

·       Hasanzadeh, M. (2014). Revising in Knowledge and Information Science. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat, 198, 3-6. [In. Persian]

]حسن‌زاده، محمد (1393). بازنگری در علم اطلاعات و دانش‌شناسی. کتاب ماه کلیات، 198، 3-6[.

·       Hasanzadeh, M.; & Ghauri, Z., (2010). Viewpoints of LIS society concerning change in content, teaching, and title of the discipline. Research on Information Science & Public Libraries, 16 (3), 59-85. [In. Persian]

]حسن‌زاده، محمد؛ و غیوری، زینب (1389). دیدگاه جامعة کتابداری و اطلاع‌رسانی در خصـوص تغییـر در محتــوا، آموزش و عنــوان رشــته. تحقیقــات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمــومی، 16(3)، 59-85[.

·       Hayati, Z. (1998). The impact of information technology on library education with special emphasis on curriculum development. National Studies on Librarianship and Information Organization, 9(1), 14-27. [In. Persian]

]حیاتی، زهیر (1377). تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر آموزش کتابداری، با توجه به برنامه‌های درسی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 9 (1)، 14-27[.

·       Hayati, Z. (1999). Educational issues of library and information science in universities. Library and Information Sciences, 2(1), 3-26. [In. Persian]

]حیاتی، زهیر (1378). مسائل آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌ها. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2(1)، 3-26[.

·       Hayati, Z. (2004). Information science education in Iran: Past, present, future. National Studies on Librarianship and Information Organization, 15(1), 25-41. [In. Persian]

]حیاتی، زهیر (1383). آموزش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: گذشته، حال، آینده. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،15 (1)، 25-41[.

·       Hayati, Z. (2005). Library and information science education in Iran! Findings and unfindings. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat, 90-91, 30-39. [In. Persian]

]حیاتی، زهیر (1384). آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران! یافته‌ها و نایافته‌ها .کتاب ماه کلیات،90-91، 30-39[.

·       Heidari, G. (2011). Library and Information Science Education in Iran: Barriers and solutions. Library and Information Sciences, 14(2), 71-105. [In. Persian]

]حیدری، غلامرضا (1390). آموزش کتابداری و علم اطلاعات در ایران: موانع و راهکارها. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14(2)، 71-105[.

·       Hodaei, M. (1999). Internship in library and information science education. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat, 2(3), 23-40. [In. Persian]

]هدایی، محمد (1390). کارآموزی در کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتاب ماه کلیات، 166، 42-45[.

·       Horri, A. (2011). The need for a three-pronged approach to library and information science education. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat, 166, 10-11. [In. Persian]

]حری، عباس (1390). ضرورت رویکردی سه وجهی به آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتاب ماه کلیات، 166، 10-11.[

·       Horri, A.; Naderi, S.; & Dokht Esmati, M. (2008). A meta-analysis of the homogeneity of library and information science curriculum priorities with the priorities of labor market skill needs. Informology, 22, 31-58. [In Persian]

]حری، عباس؛ نادری، سمانه؛ و  دخت عصمتی، محدثه (1387). فرا تحلیلی بر همگونی اولویت‌های درسی کتابداری و اطلاع‌رسانی با اولویت‌های نیازهای مهارتی بازار کار. اطلاع‌شناسی، 22، 31-58[.

·       Horri, A.; & Salemi, N. (2003). Investigating the homogeneity of teaching materials with production and guidance of works by faculty members of the library and information science in Iran. Journal of Psychology and Educational Sciences, 67, 47-70. [In. Persian]

]حری، عباس؛ و سالمی، نجمه (1382) بررسی میزان همگونی تدریس مواد با تولید و هدایت آثار توسط اعضای هیئت‌علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران. روانشناسی و علوم تربیتی، 67، 47-70[.

·       Hosseini, S. (2019). Critical review of the book theoretical and practical approaches to curriculum development in higher education. University Textbooks; Research and Writting, 22(43), 116-141. [In. Persian]

]حسینی، محمدحسین (1397). نقدی بر کتاب رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 22 (43)، 116-141[.

·       Hosseinirad, S.; Masoumi, L.; & Vakili Mofrad, H. (2018). Evaluating the curriculum of medical library and information sciences MSc program from the perspective of graduates: Towards accountable education. Iranian Journal of Medical Education, 18, 192-203. [In. Persian]

]حسینی‌راد، سمیه؛ معصومی، لیلا؛ و وکیلی مفرد، حسین (1397). ارزیابی برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی از دیدگاه دانش‌آموختگان رشته در راستای آموزش پاسخ‌گو. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۸، 192-203[.

·       Jafari Moghadam, S.; & Bineshpour, S. (2012). Revising the content of curriculum of BA courses of Library and information science to Library to develop an entrepreneurial attitude. Journal of higher education curriculum studies, 5, 49-68. [In Persian]

]جعفری مقدم، سعید؛ و بینش پور، سوگل (1391). بازنگری محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی رشته کتابداری و علوم اطلاع‌رسانی با هدف توسعه نگرش کارآفرینانه. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 5، 49 -68[.

·       Jafarnegad, A. (2001). Survey on Facilities of LIS Departments of Iran for Teaching Information Technology to Students. National Studies on Librarianship and Information Organization, 11(4), 10-35. [In Persian]

·       ]جعفرنژاد، آتش (1379). بررسی امکانات موجود گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه های ایران برای آموزش تکنولوژی اطلاعات.  مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 11(4)، 10-35

·       [Jain, P.; and Jorosi, B. (2017). LIS education at university of Botswana: evolution, opportunities and challenges. Journal of Library & Information Technology, 37 (1), 42-50.

·       Jalali Dizaji, A. (2015). A Study of Educational Curricula for the Field of Library and Information Science with the Purpose of Revising the Undergraduate Curriculum at Allameh Tabataba'i University. Educational Psychology, 10(31), 25-60. [In. Persian]

]جلالی دیزجی، علی (1393). مطالعه‌ی برنامه‌های آموزشی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی برای بازنگری برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی. روانشناسی تربیتی، 10(31)، 25-60.[

·       Jaokar, A.; & Hamdipour, A. (2001). The need for change in undergraduate library and information science curricula. Library and Information Sciences, 4(2), 9-25. [In. Persian]

]جوکار، عبدالرسول؛ و حمدی پور، افشین (1380). نیاز به تحول در برنامه‌های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 4 (2)، 9-25[.

·       Keshavarz, H. (2011). Library and Information science education: Challenges ahead. Ketab-e-Mahe-e-Kolyat, 166, 46-57. [In. Persian]

]کشاورز، حمید (1390). آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی: چالش‌های پیش رو. کتاب ماه کلیات، 166، 46-57[.

·       Kiani, H. (1999). A Compliance Survey of Iranian Library and Information Science Education Departments to the IFLA International Standards for Library Schools. National Studies on Librarianship and Information Organization, 10(2), 8-26. [In. Persian]

]مطلبی، داریوش (1390). آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتاب ماه کلیات، 14 (9)، 1-2.[

·       Ministry of Science, Research and Technology (MSRT), supreme council of planning. The curriculum planning committee of library and information science. (2014). The undergraduate curriculum in the Knowledge and Information Science field. Tehran: MSRT. [In. Persian]

]وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. شورای عالی برنامه‌ریزی. کمیته برنامه‌ریزی درسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی (1393). برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری[.

·       Mokhtari, H. (2005). Syllabus of medical library and information sciences at Masters Degree. National Studies on Librarianship and Information Organization, 16(2), 25-32. [In. Persian]

]مختاری، حیدر (1384). برنامه درسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 16 (2)، 25-32[.

·       Mokhtari Me'mar, H. (2002). Attitudes of faculty members and undergraduate students of librarianship towards the goals and presentation of internship courses. Psychology and Educational Sciences, 32(2), 77-108. [In. Persian]

 

]مختاری معمار، حسین (1381). نگرش اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی کتابداری درباره اهداف و نحوه ارائه دروس کارورزی. روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران)، 32 (2)، 77-108[.

·       Mokhtari Me'mar, H. (2003a). Internship and its role in library and information science education. Journal of Academic librarianship and Information Research, 37(1), 83-102. [In. Persian]

]مختاری معمار، حسین (1382الف). کارورزی و نقش آن در آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی.   تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 37(1)، 83-102[.

·       Mokhtari Me'mar, H. (2003b). Attitudes of students and faculty members towards internship programmes in library education. National Studies on Librarianship and Information Organization, 14(2), 59-69. [In. Persian]

 
]مختاری معمار، حسین (1382ب). نگرش اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان درباره تعداد واحدها و ساعات دروس کارورزی در برنامه کارشناسی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 14(2)، 59-69.[

·       Mortezaie, L. (2000). Comparative study of LIS graduate courses in Iran, India, United Kingdom and United State. Journal of Information Proccessing and Management (JIPM), 15 (3-4), 1-6. [In. Persian]

]مرتضایی، لیلا (1379). بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشورهای انگلستان، آمریکا، هند و ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 15 (3-4)، 1-6.[

·       Nasiri, M.; Hosseinpour, M.; & Moarefzadeh, A. (2012). Surveying the curriculum syllabus in the technician courses of librarianship and information sciences in higher education of Iran. Research in Curriculum Planning, 8(31), 77-88. [In. Persian]

]نصیری، ماریا؛ حسین‌پور، محمد؛ و معرف‌زاده، عبدالحمید (1390). بررسی سرفصل برنامه تحصیلی دوره کاردانی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در آموزش عالی ایران. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 8 (31)، 77-88 .[

·       Nasr, A.; Etemadizadeh, H.; & Nili, M. (2011). Theoretical and prectical approaches to curriculum development in higher education. Tehran: SAMT. [In. Persian]

]نصر، احمدرضا؛ اعتمادی‌زاده (دریکوندی)، هدایت­الله؛ و نیلی احمدآبادی، محمدرضا (1390). رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی. تهران: سمت و دانشگاه اصفهان.[

·       Neekzad, F.; & Osareh, F. (2015). Citation analysis and content analysis of the Persian books for the recent undergraduate syllabus of library and information science (2010) based on their in-text citations. Library and Information Science Research, 5(1), 138-152. [In. Persian]

]نیکزاد، فاطمه؛ و عصاره، فریده (1394). بررسی استنادی و محتوایی کتاب های تألیفی فارسی موجود در سرفصل جدید کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی (مصوب 1388) کشور بر پایه استنادهای درون متنی آن کتاب ها. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5 (1)، 138-152.[

·       Noruzi, A. (2008). The suggestion of a professor of library and information science: Modify Iran's librarianship education curriculum. Information and Information seeking, 8, 10. [In Persian]

]نوروزی، علی‌رضا (1387). پیشنهاد یک استاد کتابداری و اطلاع‌رسانی: برنامه آموزش کتابداری ایران اصلاح شود. اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، 8، 10[.

·       Nowkarizi, M. (2004). Review of undergraduate library and information science curricula. Library and Information Sciences, 7(2), 5-23. [In. Persian]

]نوکاریزی، محسن (1383). بررسی برنامه‌های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 7(2)، 5-23[.

·       Oroji, M.; Alimohammadi, D.; & Akhshik, S. (2019). Capacity assessment of curriculum information science and knowledge studies to support students for getting job opportunities in research data management. National Studies on Librarianship and Information Organization, 30(1), 55-79. [In. Persian]

]عروجی، مژگان؛ علیمحمدی، داریوش؛ و آخشیک، سمیه سادات (1398). ظرفیت برنامه‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی برای تصدی فرصت‌های شغلی مدیریت داده‌های پژوهشی.  مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 30 (1)، ۵۵-۷۹[.

·       Pasyar, P.; Ghazi MirSaeed, J.; & Horri, A. (2008). Comparative study of the course description of fundamentals of the library and information science of different academic levels of selected universities in Iran and the world. Informology, 28, 39-60. [In Persian]

]پاسیار، پریسا؛ قاضی میرسعید، سید جواد؛ و حری، عباس (1389). بررسی تطبیقی شرح درس مبانی کتابداری و اطلاع‌رسانی مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه های منتخب ایران و جهان. اطلاع شناسی، 28، 39-60[.

·       Samanian, M. (1998). Quality and quantity of library practicum in state universities: An opinion survey of students and instructors of library practical courses. National Studies on Librarianship and Information Organization, 9(2), 34-47. [In. Persian]

]سامانیان، مصیب (1377). بررسی نظرات دانشجویان و مدرسان دروس عملی کتابداری درباره کمیت و کیفیت دروس علمی کارورزی در دانشگاه ها. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 9 (2)، 34-47[.

·       Saunders, L. (2015). Professional perspectives on library and information science education. The Library Quarterly, 85 (4), 427-453.

·       Shahbazi, R.; Fahimnia, F.; Hakimzadeh, R.; & Fadaei, G. (2015). An analysis of information and knowledge sciences programs based on newly-emerging it-based library jobs in the world’s job market. Library and Information Sciences, 18(2), 103-140. [In. Persian]

]شهبازی، رحیم؛ فهیم نیا، فاطمه؛ حکیم زاده، رضوان؛ و فدایی، غلامرضا (1394). تحلیل سرفصل‌های برنامه‌های درسی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس فرصت های شغلی نوظهور مبتنی بر فناوری اطلاعات در بازار کار جهانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 18 (2)، 103-140.[

·       Tahavori, Z. (2006). Necessity for revision of library and information sciences educational programs, regarding new skills needed by librarians and information scientists. National Studies on Librarianship and Information Organization, 17(1), 143-162. [In Persian]

]تهوری، زهرا (1385). لزوم بازنگری در برنامه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی با توجه به نیازهای مهارتی جدید کتابداران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 17(1)، 143-162.[

·       Taheri, S.; & Alaee Arani, M. (2012). A Comparative study on the library and information science's Branches in USA, Canada, UK, with Iran: Emphasizing on their effectiveness on the amount of scientific productions at the international level. Quarterly journal of Knowledge Studies, 5(16), 83-96. [In. Persian]

]طاهری، سیدمهدی؛ و علائی آرانی، محمد  (1391). بررسی تطبیقی گرایشهای رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشورهای انگلستان، کانادا و آمریکا با ایران: با تاکید بر تاثیر آن‌ها بر میزان تولید علم در عرصه بین المللی. دانش‌شناسی،5(16)، 83-96[.

·       Tajabadi, R.; Ghari, S.; & Ranjbari, S. (2006). Application and effectiveness of information and communication technology in the curriculum with the scope of innovation. Information and Information seeking, 9, 21-29. [In Persian]

]تاج‌آبادی، رضا؛ قاری، سبحان؛ و رنجبری، صفرعلی (1387). کاربرد و اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی با گستره نوآوری. اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، 9، 21-29[.

·       Wilson, T.D. (2001). Mapping the curriculum in information studies. New library Word, 102(11-12), 436-442.

·       Yaghmaei, J. (1999). Library and information science education at Ferdowsi University of Mashhad. Library and Information Sciences, 2(3), 23-40. [In. Persian]

]یغمایی، جواد (1378). آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه فردوسی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2 (3)، 23-40[.

·       Zare-Farashbandi, F.; & Daei, A. (2018). A Comparative study of the Master of Science curriculum of medical library and information science with similar curriculums in Iran. Journal of Studies in Library and Information Science, 10(3), 253-276. [In. Persian]

]زارع فراشبندی، فیروزه؛ و دایی، عذرا (1397). مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 10 (3)، ۲۵۳- 276[.

·       Zavaraqi, R. (2011). Tips from library and information science education in Iran in a conversation with Dr. Ali Shokouei. Ketab-e-mah Koliyat, 166, 4-7. [In. Persian]

]زوارقی، رسول (1390). نکته‌هایی از آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران در گفتگو با دکتر علی شکویی. کتاب ماه کلیات (اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی)، 166، 4-7[.