شناسایی مؤلفه‌های خودکارآمدی پژوهشی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تهران، ایران

چکیده

هدف: شناسایی مؤلفه‌ها، تعیین روابط بین آنها و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای تقویت خودکارآمدی پژوهشی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
روش: این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی و روش نظریه­پردازی زمینه­ای انجام شد. جامعه پژوهش اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران سازمان بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. داده­های پژوهش از طریق 26 مصاحبه­باز و نیمه‌‌ساختاریافته گردآوری و مصاحبه­ها تا زمانی که اطلاعات گردآوری شده تکراری شد و به اشباع رسید ادامه یافت. پس از پیاده‌سازی، متن مصاحبه­ها در سه مرحله کدگذاری باز (اسخراج مفاهیم و مقوله­های فرعی)، کدگذاری محوری (دسته‌بندی مقوله‌های فرعی در مقوله­های اصلی) و کدگذاری انتخابی (شامل ارائه مدل نظری روابط بین مقوله­های اصلی) تحلیل شد.
یافته­ها: 80 مقوله در رابطه با مقوله مرکزی «خودکارآمدی پژوهشی» شناسایی شد. این مقوله­ها در 5 دسته: شرایط زمینه­ای شامل 3 مفهوم، شرایط علّی شامل 16 مفهوم، شرایط مداخله‌گر شامل 21 مفهوم، راهبردها شامل 23 مفهوم و پیامدها شامل 17 مفهوم دسته‌بندی شدند. بیشترین فراوانی در مصاحبه­ها از شرایط زمینه­ای «ویژگی‌های روانشناختی» ، از شرایط علّی «اهمیت‌داشتن پژوهش در سازمان»، از مداخله­گرها «مدیریت و برنامه‌ریزی در سازمان»، از راهبردها «حمایت­های مادی و معنوی» و از پیامدها «ارتقای سازمان» بیشترین فراوانی را داشتند.
نتیجه‌گیری: به­طورکلی مؤلفه­های خودکارآمدی پژوهشی در سازمان با عوامل فردی، سازمانی و فراسازمانی مرتبط است. تقویت و توجه به هریک از مؤلفه­ها باعث رشد و تقویت خودکارآمدی پژوهشی در سازمان خواهد شد که در نهایت منجر به ارتقای جایگاه پژوهشی سازمان می­شود. آنچه که از مصاحبه­های انجام­شده به‌دست آمد، نشان داد که مصاحبه­شوندگان به اهمیت و جایگاه پژوهش در ارتقای جایگاه سازمان و نقش­آفرینی اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران سازمان در تقویت مرجعیت سازمان اذعان داشتند و حمایت‌های سازمان از مقوله پژوهش از جمله »خودکارآمدی پژوهشی« را ضروری برشمردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Research Self-Efficacy in the National Library and Archives of Iran

نویسنده [English]

 • M. Ghorbani
Assistant professor, National Library and Archives of Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to identify factors impact on self-efficacy and determine the relationships among such factors; also, to provide solutions and offer suggestions to boost self-efficacy among NLAI research staff.
Method: Grounded Theory method is employed in this study. Research staff members were invited to participate in the study based of their first-hand knowledge, experience or views. Open-ended and semi-structured interviews were carried out until saturation. A total of 26 interviews were conducted. Interview data was analysed in three stages, including open, axial, and selective coding. In open coding stage, meaningful concepts were extracted from the texts of the interviews and formulated as the components of research self-efficacy. In the axial coding stage, the components obtained from the previous stage were analysed and classified into the main categories of the central category, namely contextual conditions, interveners, causal conditions, strategies and consequences. In the selective coding stage, the relationships between main categories and the central category of the theoretical model were developed. Four criteria of credibility (accuracy of descriptions and findings by reviewing the texts of interviews and removing ambiguities from the interviewees), transferability (degree of generalizability of the results to other contexts and environments considering the in-depth description of the results), dependability (through accurate and documented recording of research information and process), and confirmability (avoidance of biases).
Findings: A total of 80 factors were identified in relation to the central category of "research self-efficacy". They were classified into 5 categories, namely, contextual conditions, causal conditions, intervening conditions, strategies, and consequences, including 3, 16, 21, 23, and 17 concepts, respectively. Highest frequency belonged to "psychological characteristics", "centrality of research in the organization", "management and planning in the organization", "material and spiritual support", and "organization progress" from contextual conditions, causal conditions, interveners, strategies, and consequences, respectively.
Conclusion: In general, components of research self-efficacy in the organization are related to individual, organizational and extra-organizational factors. Improving and attending to each of these components will lead to the growth and improvement of research self-efficacy in the organization, which ultimately results in the promotion of the research position of the organization. Findings showed that interviewees acknowledged the importance and role of research in promoting the position of the organization as well as the role of faculty members and researchers in strengthening the authority of the organization and found it necessary for the organization to support the research categories, including "research self-efficacy".

کلیدواژه‌ها [English]

 • National Library and Archives of Iran
 • Qualitative research
 • Researchers
 • Research Self Efficacy
 • Bandora’s Cognitive Theory
 • Arab Mazar,A. , Mohmmadtaghi, J., Salehian Imran, A. (2009). Pathology of research and development in government organizations. Tadbir, 207, 49-55. [In Persian]

] عرب مازار، عباس؛ جمشیدی، محمدتقی و صالحیان عمران، ابوالفضل (1388) آسیب­شناسی تحقیق و توسعه در سازمان­های دولتی، تدبیر، 207، 49- 55[.

 • Baker,T.N.( 2017). The impact of undergraduate research participation on research self-efficacy, PhD Thesis, Florida Atlantic university. Retrieved July 21, 2021, from: https://eric.ed.gov/?id=ED584387
 • Bieschke, Kathleen J and] et al [(1993). A Factor Analysis of the Research Self-Efficacy Scale, Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association (101st, Toronto, Ontario, Canada, August 20-24, Retrieved July 21, 2021, from:            https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED370027.pdf
 • Chesnut, S. R., Siwatu, K. O., Young, H. A., & Tong, Y. (2015). Examining the relationship between the re-search training environment, course experiences, and graduate students’ research self-efficacy beliefs. International Journal of Doctoral Studies, 10, 399-418. Retrieved July 21, 2021, from: http://ijds.org/Volume10/IJDSv10p399-418Chesnut0914.pdf
 • Egan, E.M.( 2020). Self-Efficacy and Knowledge Sharing Motivation: A Qualitative study of Self-Efficacy Theory within the open –Source software Drupal Community , PhD Thesis, Dominican University

·       Essential Research Skills for Workplace Writing (2019). Retrieved July 21, 2021, from: https://libguides.humber.ca/researchskillswrit200/workplace

 • Garavand, H., Kareshki, H., Ahanchian, M. (1970). Testing the Structural Relationships P R between Researching Self-Efficacy, the Social Factors and Researching-Educational Environment with Researching-Educational Performance Students of Higher Education. Research in School and Virtual Learning, 4(15), 27-48. [In Persian]

] گراوند، هوشنگ؛ کارشکی، حسین و آهنچیان، محمد(1395). آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی ومحیط آموزشی-پژوهشی دانشگاه با عملکردآموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهش دریادگیری آموزشگاهی ومجازی، 3(15)، 27-48[.

 • Izadi, S; Baradaran, M & Karamkhani, Z. (2014). Journal of higher education curriculum studies, 5(9), 26-51.[In Persian]

] ایزدی، صمد؛ برادران، مریم؛ کرمخانی، زینب (1393). بررسی وضعیت مهارت‌‌های پژوهشی درمقاطع مختلف تحصیلی رشته‌های علوم انسانی موردپژوهی: دانشگاه مازندران، مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 9، 5- 26[.

 • Kareshki, H., Ahmadi, S., Mahram, B. (2015). Predicting cognitive- emotional readiness of reaserch ceativity with r research self-efficacy. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 3(4), 39-54. .[In Persian]

] کارشکی، حسین؛ احمدی، شهناز؛ مهرام، بهروز (1394). پیشبینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی، راهبردهای شناختی در یادگیری، 4، 39-54 [.

 • Kareshki H, Bahmanabadi, S. (2013).Evaluation of components and research self – efficacy’s structural factor among graduate students. IRPHE, 19 (2), 91-114. .[In Persian]

 

] کارشکی، حسین ؛ بهمن­آبادی، سمیه (1392). ارزیابی مؤلفه­ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فصلنامه پژوهش وبرنامه‌ریزی درآموزش عالی، 68، 92-114[.

 • Patchin,S.H.(2016). Self-efficacy of college freshmen in STEM outreach, PhD Thesis ,University of Nebraska
 • Roshanian ramin, M., Aqazadeh, M. (2013). Research self-efficacy in the psychology and educational sciences graduate students. Research in Curriculum Planning, 10(39), 147-155. [In Persian]

] روشنیان رامین، محسن؛ آقازاده، محرم (1392). خودکارآمدی پژوهشی درمیان دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی وعلوم تربیتی، 10(12)،155- 147[.

 • Rouhollahi, A. (2016). Factors Affecting the Development of Student Research (Case Study: Shahid Sattari Air Force University). Teaching and Learning Research, 12(2), 175-188. doi: 10.22070/2.7.175.[In Persian]

] روح‌اللهی، احمدعلی (1394). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش‌های دانشجویی؛ (مطالعه مورد؛دانشگاه هوایی شهید ستاری)، پژوهش‌های آموزش و یادگیری 7، 175- 188[ .

 • Salehi, M. (2012).Factors affecting student’s self-efficacy and research motivation based on Bandura cognitive- social theory. M.A. thesis, Ferdowsi University Mashhad. [In Persian]

] صالحی، منیره (1391). عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه شناختی-اجتماعی بندورا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد [.

 • Shadanpour, F., & Moghaddami, A. (2014). Developing research strategy for National Library and Archives of Iran (2015-2020). Research report, National Library and Archives of Iran. [In Persian]

] شادان­پور، فرزانه (1393). تدوین استراتژی پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی (1394-1399)، طرح پژوهشی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی [.