دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1374، صفحه 1-160 (پیاپی 22) 
6. نقش کتابدار در فرایند طراحی ساختمان کتابخانه

صفحه 66-76

نوشته ویم آر. رینز؛ ترجمه حسین مختاری معمار