دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1374، صفحه 1-152 (پیاپی 21) 
8. آشنایی با کریس: نظام اطلاعاتی تحقیقات جاری کشاورزی

صفحه 79-96

تهیه‌کننده: سازمان جهانی خواربار کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)؛ ترجمه علی جلالی دیزجی