دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 134، تیر 1402 

مقاله مروری

مروری بر بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری اخلاق پژوهش در بروندادهای علمی

صفحه 151-185

10.30484/nastinfo.2023.3449.2229

سارا دخش؛ شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ حمید فرهادی راد