دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 135، مهر 1402، صفحه 1-170 

مقاله مروری

واکاوی فرصت‌ها و چالش‌های کتابخانه‌های هوشمند

صفحه 135-168

10.30484/nastinfo.2024.3488.2242

فاطمه فرخاری؛ مهرداد چشمه‌سهرابی؛ حسین کارشناس؛ محمدحسن عظیمی