دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-177 (پیاپی 104) 

یادداشت سردبیر

در "خدمت و خیانت" پژوهش

صفحه 7-12

نرگس نشاط


نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان

صفحه 29-44

زهرا تهوری؛ مرضیه خان‌سفید؛ زینب فری‌زاده