دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، اسفند 1370، صفحه 1-338 (پیاپی 5، 6، 7، و 8) 

ترجمه

انجمنهای کتابداران و پیشرفت کتابداری در کشورهای جهان سوم

صفحه 146-164

نوشته استفنی فرگوسن؛ ترجمه شیفته سلطانی


کتابخانه ملی چین

صفحه 178-189

ترجمه و تلخیص غلامرضا فدائی عراقی


ترجمه

صنعت نشر در شوروی: نتایج گلسنوست

صفحه 229-244

نوشته نادیا زیلپر؛ ترجمه نازنین قائم مقامی فراهانی


کتابداری در شوروی: حقیقت دگرگونی

صفحه 245-267

نویسندگان: لودمیلا اینکووا و آی. اُسیپووا؛ ترجمه فیروزان زهادی