بررسی تطبیقی نرم‌افزارهای مدیریت محتوایی موسیقی ازنظر ویژگی‌های بازیابی اطلاعات در محیط وب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات ‌و دانش‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ دین و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، قم، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تطبیقی نرم‌افزارهای شناسایی موسیقی ازنظر قابلیت‌های بازیابی اطلاعات موسیقیایی انجام پذیرفت.
روش: این پژوهش ازنظر نوع توصیفی ـ کاربردی و ازنظر روش انجام پژوهش پیمایشی- ارزشیابی است که با سیاهۀ وارسی انجام شده‌است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 180 قطعه موسیقی در دو بخش موسیقی ایرانی و موسیقی بین‌الملل بود. موسیقی ایرانی در چهار قالب سنتی، پاپ، ارکسترال و محلی و هرکدام از این چهار قالب از دو جهت با کلام و بی­‌کلام. موسیقی بین‌الملل در چهار قالب کلاسیک، پاپ، الکترونیک و نیوایج بررسی شد. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهۀ وارسی محقّق‌ساخته بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی ویلکاکسون و فریدمن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش نرم‌افزار شازم در 5 مؤلفۀ مورد‌بررسی (سرعت پاسخگویی، دقت در بازیابی قطعات موسیقی، عنوان، گزینۀ مشابه و عکس آلبوم) در انواع قالب‌های موسیقی ایرانی و بین‌الملل با کسب 36 امتیاز به همراه نرم‌افزار سوندهوند در رتبۀ اول قرار گرفتند و نرم‌افزار نواهنگ با 26 امتیاز در رتبۀ آخر قرار گرفت. ازنظر امکانات و قابلیت جست‌وجو و استانداردهای بازیابی اطلاعات، هر پنج نرم‌افزار عملکرد یکسانی داشتند. نرم‌افزار شازم در هر دو نوع موسیقی ایرانی و بین‌الملل و در اکثر قالب‌های موسیقی با کلام و بی‌کلام نسبت به سایر نرم‌افزارها عملکرد بهتری داشته است. همچنین نتایج نشان داد موسیقی بی‌­کلام در مقایسه با موسیقی با کلام ضعیف‌تر بوده است.
نتیجه‌­گیری: به دلیل بالا رفتن حجم تولیدات موسیقی، اعم از با کلام و بی­‌کلام و نبود اطلاعات کتابشناختی و محتوایی درست و دقیق، لزوم توجه به نرم‌افزارهای این حوزه امری ضروری است. همچنین استفاده از نرم‌افزارهای شناسایی و بازیابی اطلاعات موسیقیایی مبتنی بر محتوای فارسی و توجه به آن‌ها، نیازمند توجّه جدی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Review of Music Content Management Software in Terms of Information Retrieval Features in the Web Environment

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Norouzi 1
  • Maryam HashemiFard 2
  • Eisa Zareei 3
1 Professor, Knowledge and Information Science Departement, Literature and Humanities Science Faculty, University of Qom, Qom, Iran
2 MA, Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
3 PhD. of Knowledge and Information Science, Religon and Media Faculty, Iran Broadcasting University, Qom, Iran
چکیده [English]

Purpose: The current research was conducted with the aim of comparative evaluation of music recognition software in terms of musical information retrieval capabilities.
Methods: This research was an applied descriptive type and the method of doing survey-descriptive evaluative research using a cheklist. The statistical population of this research included 180 pieces of music in the two sections of Iranian music and international music, which Iranian music in four traditional, pop, orchestral and local formats, each of these four formats in two ways, with words and without words, and international music in four formats. Classical, pop, electronic and newage were reviewed. The data collection tool was a researcher-made checklist. The collected data were analyzed using descriptive statistics methods of Wilcoxon and Friedman.
Findings: According to the findings of the research, Shazam software was ranked first in 5 components (response speed, accuracy in retrieving music pieces, title and similar) in various Iranian and international music formats with 36 points along with Sundhound software and Navahang software with 26 points ranked last. In terms of facilities and search capabilities and information retrieval standards, all five software had the same performance. Shazam software has performed better than other software in both Iranian and international music and in most formats of spoken and wordless music. also results showed that in the discussion of music without words, the results were weaker compared to music with words.
Coclusion: Due to the increase in the volume of music productions, both spoken and written, and the lack of correct and accurate bibliographic information and content, it is necessary to pay attention to the software in this field. Also, the attention and use of software for identifying and retrieving musical information based on Farsi content requires serious attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Retrieval Softwares
  • Music Content
  • Information Retrieval
  • Content Management
‌رضائی عشّاقی، نرگس (1398). جستجوی اطلاعات موسیقایی از موتورهای جستجو توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه موسیقی دانشگاه هنر و تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران.
شکری، سپیده (1396). طراحی مؤلفههای نرم­افزار آرشیو موسیقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.
علی‌محمدی، داریوش (1392). کاربرد متن و صوت در بازیابی حسی موسیقی: شبیه‌سازی یک پژوهش تجربی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24(2)، 114-136.
غضنفری‌پور، سینا (1394). بازیابی محتوایی موسیقی ایرانی در دستگاه ماهور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کرمان، کرمان.
نوروزی، یعقوب و نعمتی، سحر (1389). ارزیابی نرم‌افزارهای جامع کتابداری تحت وب پارس آذرخش، نوسا و نمایه در بازیابی اطلاعات. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 6(1)، 23-43.
وفائیان، امیر (1396). مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه بازیابی اطلاعات موسیقی در پایگاه اسکوپوس. پژوهشنامه علم‌سنجی، 3(5)، 30-47.
References
Alimohammadi, D. (2012). The use of text and sound in sensory recovery of music: simulation of an experimental research. Librarianship and Informaion Organization Studies, 24(2), 114-136. [In Persian]
Cao, L., Hao, P., & Zhou, C. (2014). Music radar: A web-based query by humming system. Computer Science Department, Purdue University.
Cliff, D., & Freeburn, H. (2000). Exploration of point-distribution models for similaritybased classification and indexing of polyphonic music. Proceedings of the 1st International Conference on Music Information. Retrieved Plymouth (Massachusetts), USA. Retrieved April 18, 2022, from http://ismir‌2000‌.ismir.‌net/‌posters‌/cliff.‌pdf
Dowine, J. S. (2003) Music Information Retrieval. Annaual Review of Information Science and Technology, 37(1), 295-340.
Duan, Z., Han, J. & Pardo, B. (2014). Multi-pitch streaming of harmonic sound mixtures. IEEE Trans. Audio Speech Language Processing, 22(1), 138-150. Doi:10.1109/TASLP.2013.2285484.
Ghazanfaripur, S. (2014). Retrieving content of Iranian music in the satellite device. Master's thesis, Electrical Engineering Department, Technical and Engineering Faculty, Kerman University, Kerman. [In Persian]
Hussain, A., Mkpojiogu, E. O., Almazini, H., & Almazini, H. (2017). Assessing the usability of Shazam mobile app. In AIP Conference Proceedings, 1891(1) . AIP Publishing.
Kageyama, T., Mochizuki, K. & Takashima, Y. (1993). Melody retrieval with humming. Proceedings of the International Computer Music Conference, (1993) (pp. 349-351). Retrieved Octobr 18, 2015, from http://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/melody-retrieval-with-humming.pdf?c=icmc;idno=bbp2372.1993.077
Klapuri, A. (2003). Automatic transcription of music. Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference (SMAC 03) 1-4. Stockholm, Sweden. Retrieved April 11, 2022, from http://www.music.mcgill.ca/‌~ich/classes/mumt621_09/transcription/smac2003_klapuri.pdf
LaRue, J. (1992). Guidelines for Style Analysis. New York: Harmonie Park Press.
Lee, J. H., & Cunningham, S. J (2012). The impact or (non impact) of user studies in music information retrieval. In 13 th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR 2012).
Norouzi, Y. & Nemati, S. (2009). Evaluation of comprehensive web library software of Pars Azarakhsh Noosa and profile in information retrieval. Information research and public libraries, 6(1), 23-43. [In Persian]
Patel, P. (2019). Music Retrieval System Using Query-by-Humming. Master's Projects, 895. Doi: https://doi.org/10.31979/etd.mh97-77wx., https://‌scholarworks.‌sjsu.‌edu/etd_projects/‌895. Library and
Rezaei Eshaghi, N. (2018). Searching for musical information from search engines by graduate tudents of the music department of Tehran University of Arts and Sciences. Master's thesis, Department of Information Science and Epistemology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Al-Zahra University, Tehran. [In Persian]
Ro, J. S. (2013). A Comparative Analysis of Content-based Music Retrieval Systems. Journal of the Korean Society for Information Management, 30(3), 23-48.
Sampsel, L. J. (2016). Beyond Popular Music: How do Shazam and SoundHound Compare? Music Reference Services Quarterly, 19(2), 89-113. DOI:10.1080/10588167.2016.1167426
Schedl, M. Gomez, E., & Urbano, J. (2014). Music information retrieval: Recent developments and applications. Foundations and Trends in Information Retrieval, 8(2-3), 127-261.
Shokri, S. (2016). Design of music archive software components. Master's thesis, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran. [In Persian]
Tsunoo, E. (2009). Audio Genre classification Using Percussive pattern clustering combined with timbral features. In: International Conference on Multimedia and Expo1. (ICME) 28 June-3 July 2009, (pp. 382-385).
Tzanetakis, G. (2014). Music Information Retrieval. Canada: Victoria University.
Wafaian, A. (2016). Studying the status of scientific productions in the field of music information retrieval in the Scopus database. Journal of Scientific Research, 3(5), 30-47. [In Persian]
Wiering, F. (2007). Can humans benefit from music information retrieval? 8th International Symposium on Music Information Retrieval (ISMIR), Vienna, Austria, 23-27 September 2007, (pp. 82-94). Retrieved May 11, 2023, from http://www.cs.bu.
Wingate, C. (2009). Music information retrieval, musicology and musical genre. In: Music Technology Seminar, 21 December 2009 MUMT 621. Retrieved March 02, 2022, from http://www.music.mcgill.ca
CAPTCHA Image