دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 128، بهمن 1400، صفحه 1-113 
میزان کاربرد مؤلفه ‏های مدیریت پست‌مدرن در موزه ‏های شهر تهران

صفحه 43-60

10.30484/nastinfo.2022.3036.2096

لیلا نعمتی انارکی؛ طاهره مهمان نواز؛ رؤیا پورنقی؛ سکینه شکارچی