فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر در کتابخانه‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30484/nastinfo.2024.3426.2216

چکیده

هدف: هدف پژوهش شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر در کتابخانه‌های عمومی شهر تهران بر اساس ارکان مدل دنیسون بود. برای رسیدن به این هدف، پژوهش به دنبال شناسایی ارتباط بین مؤلفۀ رسالت، مؤلفۀ سازگاری، مؤلفۀ انطباق‌پذیری و درنهایت بررسی ارتباط بین مؤلفۀ درگیر شدن در کار مشارکتی با مدیریت تغییر در کتابخانه‌های عمومی نهاد بود.
روش: این پژوهش در زمرۀ تحقیقات کمّی و از نوع همبستگی قرار دارد. جامعۀ آماری تمامی کارکنان کتابخانه‌های عمومی نهاد شهر تهران که به تعداد حدود 360 نفر و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 186 نفر بوده‌است که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامۀ محقق ساخته، شامل 28 سؤال که برای سنجش ارتباط مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در کتابخانه‌های عمومی نهاد استفاده شده‌است.
یافته‌ها: وضعیت فرهنگ سازمانی از منظر مؤلفه‌های مدل دنیسون با میانگین 3/84 در وضعیت قابل‌قبول است. همچنین بین مؤلفه‌های مدل دنیسون: رسالت، سازگاری، انطباق‌پذیری و درگیر شدن در کار مشارکتی و مدیریت تغییر در کتابخانه‌های عمومی نهاد ارتباط معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر طبق آزمون رتبه‌بندی فریدمن درگیر شدن در کار، با 2/69، نسبت به سایر مؤلفه‌های مدل، بیشترین اثر را بر مدیریت تغییر و رسالت کمترین اثر بر مدیریت تغییر را با 2/40 دارند.
نتیجه‌گیری: مولفه‌های درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق‌پذیری، رسالت فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر کارکنان مدل دنیسون، نمره بالاتر از متوسط را کسب کرده و وضعیت مطلوبی داشته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد فرهنگ سازمانی غالب در کتابخانه‌های موردمطالعه با مؤلفه‌های دنیسون همخوانی داشته و لذا با توجه به میانگین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر و ارتباط مستقیم این دو باهم می‌توان نتیجه گرفت که فرهنگ سازمانی از ارکان مهم در فرایند تغییر در کتابخانه‌های موردمطالعه است؛ و به نظر می‌رسد برای بهبود و افزایش آمادگی تغییر در کتابخانه‌های نهاد، بهتر است با آموزش‌ها و همراهی مدیران ارشد، فرهنگ سازمانی کتابخانه‌ها برای پذیرش و هم‌راستایی با تغییرات آماده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizational Culture and Change Management in Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Mahshid Eltemasi 1
  • Behnaz Ravande 2
1 Assistant professor, Information Science & Knowledge Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran. Iran
2 M.A. in Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to examine the relationship between organizational culture and change management in public libraries of Tehran City using the components of the Denison Model. Achieving this goal, the study seeked to identify the relationship between the mission, adaptability, and alignment components. Ultimately, the research investigated the connection between the involvement in the participatory work component and change management in Tehran Public Libraries Foundation.
Methods: This research was a quantitative and correlational one. The entire population included all employees of public libraries in the Tehran City institution, totaling about 360 individuals. The sample size, based on Morgan's table, is 186 individuals who were randomly selected using cluster sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of 28 questions designed to assess the relationship between organizational culture components and change management in Iran Public Libraries Foundation.
Findings: The organizational culture dimention, based on the Denison Model components, is deemed acceptable with an average of 3.84. Additionally, there is a significant relationship between the Denison model components (mission, adaptability, alignment, involvement in participatory work) and change management in public library institutions. According to Friedman's ranking test, engage in work has the highest impact on change management with 2.69, surpassing other model components, while mission has the minimal impact on change management with 2.40.
Conclusion: The components of involvement in work, adaptability, alignment, and mission of organizational culture, according to the Denison model, have scored higher than average and demonstrated a desirable status in employee change management. So it seems the dominant organizational culture in the studied libraries aligns with Denison's components. Considering the average scores of organizational culture components and change management, and their direct correlation, the results shows organizational culture is a crucial factor in the change process in the studied libraries. To enhance readiness for change in these libraries, it is recommended that organizational culture be prepared for acceptance and alignment with changes through training and the support of senior managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Collaborative Work
  • Adaptability
  • Change Management
  • Organizational Behavior
  • Iran Public Libraries Foundation
آرمسترانگ، مایکل (1400). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل)؛ ترجمه امید مهدیه، سید حامد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ارسطوپور، شعله، کفاشان کاخکی، مجتبی و محمدیان، زهرا (1400). سنجش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(2)، 187-210.‎
امیری، محمدرضا، ثریا، ضیایی، شریف مقدم،‌ هادی و فیاضی، مرجان (1397). تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 4(95)، 501-521.
ایرانزاده، سلیمان و محمودی اشان، محسن (1389). شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (موردمطالعه: شرکت پلی نار). مدیریت بهره‌وری، 4(15)، 53-76.‎
خادمی‌زاده، شهناز، فرج پهلو، عبدالحسین و محمدی، زینب (1398). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی (نمونه پژوهش: دانشگاه شهید چمران اهواز). مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(6)، 111-137.
 رحیمیان، حمید، طاهری، مرتضی و ویسی، روناک (1394). نقش رهبری تحولی در آمادگی کارکنان برای تغییر در مدارس ابتدایی. پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی، 2(6)، 51-74.
رحیم نیا، فریبرز و علیزاده، مسعود (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون ازنظر اعضای حیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 10(1)، 141-170.
رونده، بهناز (1401). مدیریت تغییر در کتابخانه‌های عمومی نهاد بر اساس فرهنگ سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، تهران.
سلیمی، اکبر، مرادی، جلال و وفایی، رضا (1395). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش‌وپرورش شهر خدابنده (قیدار). نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 11(3)، 4-63.
کرامتیان، علیرضا و شاهقلیان، کیوان (1399). نقش فرهنگ سازمانی بر نوآوری و تغییر در سازمان. مدیریت توسعه و تحول،12(40)، 45-54.
قادری سیاه‌بیدی، ونوس، جعفری، مریم و فامیل روحانی، علی اکبر (1395). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 22(1)، 95-120.‎
کوهی رستمی، منصور، حاجی زین‌العابدینی، محسن و موری بختیاری، نگار (1398). تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 11(ویژه‌نامه مدیریت دانش)، 105-122.‎
گرشاسبی، مژگان، ساعی ارسی، ایرج، بیگدلی، لیلا و لهراسبی، علیرضا (1395). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در ادارات دولتی شهر کرج. پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی، 3(9)، 127-147.
Doi: 10.22054/jrlat.2018.16738.1255
محترم، معصومه و شفیعی سروستانی، مریم. (1400). مدل یابی ساختاری آمادگی کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش برای تغییر سازمانی بر اساس نوع فرهنگ سازمانی با نقش واسطه‌ای سایش اجتماعی: استان فارس. دوماهنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 12(4)، 1-18.‎
Amiri, M.R., Ziyai, S., Sharif Moghadam, H., & Fayazi, M. (2017). Information technology and public libraries, 4(95), 501-521. [In Persian]
Arastupoor, S., Kafashan Kakhki, M., & Mohammadian, Z. (2021). Measuring organizational culture and barriers to knowledge sharing with the aim of designing a knowledge sharing infrastructure: a case study. Library and Information Research Journal, 11(2), 187-210.‎ [In Persian].
Armstrong, M. (2021). Strategic management of human resources (practical guide); Translated by Mahdieh, O., Arabi, S. H. Tehran: Cultural Research Office. [In Persian]
Bagga, S. K., Gera, S., & Haque, S. N. (2023). The mediating role of organizational culture: Transformational leadership and change management in virtual teams. Asia Pacific Management Review, 28(2), 120-131.
Cillo, V., Gregori, G. L., Daniele, L. M., Caputo, F., & Bitbol-Saba, N. (2022). Rethinking companies’ culture through knowledge management lens during Industry 5.0 transition. Journal of Knowledge Management, 26(10), 2485-2498.
Esmaili Mahani, H., & Mirkamali, S. (2021). The Relationship between Organizational Culture and Change Programs in Universities. Transformation Management Journal, 12(2): 263-288. https://doi.org/10.22067/pmt.v12i2.83396.
Garshasbi, M., Saiey Arsi, I., Bigdeli, L., & Lahrasbi, A. (2015). Investigating the relationship between organizational culture and change management in government offices in Karaj. Educational Leadership and Management Research, 3(9), 127-147. Doi: 10.22054/jrlat.2018.16738.1255. [In Persian]
Glusker, A., Emmelhainz, C., Estrada, N., & Dyess, B. (2022). Viewed as equals: The impacts of library organizational cultures and management on library staff morale. Journal of Library Administration, 62(2), 153-189. Doi: 10.1080/01930826.2022.2026119.
Imron, M. A., Munawaroh, U. I., Farida, R. D. M., Paramarta, V., Sunarsi, D., Akbar, I. R.,
Effendy, A.A., Siagian, A.O. & Masriah, I. (2021). Effect of organizational culture on innovation capability employees in the knowledge sharing perspective: Evidence from digital industries. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(2), 4189-4203. Retrieved from https://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/1437
Iranzadeh, S., & Mahmoudi Ashan, M. (2010). Understanding organizational culture based on Denison's model (case study: Polynar Company) (2011). Productivity Management, 4(15), 53-76. [In Persian]
Khademizadeh, S., Faraj Pahlo, A.H., & Mohammadi, Z. (2018). Investigating the relationship between organizational culture and knowledge management in university libraries (research sample: Shahid Chamra University of Ahvaz). Strategic management of organizational knowledge, 2(6), 111-137. [In Persian]
Liu, X., Yu, Y., Zhao, X., & Zhang, N. (2022). Top management team boundary-spanning leadership: Measurement development and its impact on innovative behavior. Frontiers in Psychology, 13 (988771), 1-14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.988771.
Mohtaram, M., & Shafiei Sarvestani, M. (2021). Structural modeling of the readiness of employees of the General Department of Education for organizational change based on the type of organizational culture with the mediating role of social wear: Fars province. Bimonthly scientific-research journal of a new approach in educational management, 12(4), 1-18. [In Persian]

Karamatian, A., & Shahqolian, K. (2019). The role of organizational culture on innovation and change in the organization. Development and transformation management, 12(40), 45-54. [In Persian]

Kohi Rostami, M., Haji Zain El Abdini, M., & Mori Bakhtiari, N. (2019). The effect of social capital with the mediation of organizational culture on the feasibility of establishing knowledge management in public libraries of Khuzestan province. Library and Information Science Studies, 11 (Knowledge Management Special Issue), 105-122. [In Persian]

Qaderi Siahbidi, V., Jafari, M., & Famil Rouhani, A. A. (2016). Investigating the relationship between organizational culture and knowledge management in public libraries in Kermanshah. Information research and public libraries, 22(1), 120-95. [In Persian]

Rahimian, H., Taheri, M., & Veisi, R. (2014). The role of transformational leadership in employees' readiness for change in primary schools. Educational Leadership and Management Research, 2(6), 51-74. [In Persian]

Rahim Nia, F., & Alizadeh, M. (2008). Examining the dimensions of organizational culture based on Denison's model from the viewpoint of the faculty members of Ferdowsi University of Mashhad. Educational and Psychological Studies, 10(1), 141-170. [In Persian]

Ravandeh, B. (2023). Management of change in public libraries of institutions based on organizational culture. (Senior thesis, University of Tehran, Tehran). [In Persian]

Salimi, A., Moradi, J., & Wafaei, R. (2015). Investigating the relationship between organizational culture and knowledge management in the educational organization of Khodabandeh (Qidar). Educational management innovations, 11(3), 4-63. [In Persian]

CAPTCHA Image