میزان رعایت استانداردهای خدمات آموزش از راه دور انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی (ACRL) در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت آموزش‌­های از راه دور، کتابخانه‌های دانشگاهی باید ضمن آمادگی برای پشتیبانی از خدمات آموزش از راه دور، برای ارزیابی عملکرد خود و اصلاح مسیر و خدمات، از استانداردها و معیارهایی مدون نیز بهره ببرند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت استانداردهای مربوط به خدمات آموزشی از راه دور توسط کتابخانه‌های دانشگاه‌های ایران بر اساس استانداردهای انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی (ACRL) صورت گرفت.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ روش، پیمایشی و ازنظر هدف نیز کاربردی بود. جامعۀ آماری این پژوهش، مدیران کتابخانه‌های دانشگاه­‌های جامع ایرانی حاضر در نظام رتبه‌­بندی دانشگاه‌­ها و مؤسسات پژوهشی ایران (۱۳۹۹-۱۴۰۰) بودند. با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه‌­گیری تصادفی ساده، حجم نمونه پژوهش به تعداد ۶۳ کتابخانه محاسبه شد که پس از توزیع پرسشنامه­‌ها (الکترونیکی و چاپی) تعداد ۶۰ پرسشنامه (معادل ۹۵ درصد حجم نمونه) جمع‌­آوری و مبنای محاسبه و تحلیل قرار گرفت. گردآوری اطلاعات با استفاده از یک پرسشنامۀ محقّق ساخته بر مبنای مؤلفه‌های ذکرشده در استاندارد خدمات آموزش از راه دور انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی (ACRL) (الزامات سازمانی، کتابخانه­ای و خاص) صورت گرفت. روایی ابزار پژوهش نیز با نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌­های پژوهش نشان داد که وضعیت ارائۀ خدمت آموزشی از راه دور کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بر اساس استانداردهای انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی در بعد الزامات سازمانی در حد متوسط است. همچنین در بعد الزامات کتابخانه‌ای به این صورت است که خدمت «ارزیابی دوره­ای خدمات آموزش از راه دور کتابخانه» رعایت نمی‌­شود و سایر خدمات نیز در این بعد در حد متوسط رعایت می­‌شوند. در مؤلفۀ الزامات خاص نیز مشخص شد که استانداردهای مربوط به زیرمؤلفه‌های «مسئولیت‌­های مالی»، «کارکنان»، «مدیریت» و «امکانات و تجهیزات»، در حد متوسط رعایت می‌­شود و استانداردهای زیرمؤلفه‌های «خدمات»، «منابع» و «مستندسازی» رعایت می‌­گردند. دراین‌بین، در زیرمولفۀ امکانات و تجهیزات، صرفاً استاندارد «امکان از سال منابع کتابخانه به‌صورت پستی برای دانشجویان بین‌الملل» در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران رعایت نمی­‌شود اما استانداردهای مؤلفۀ مستندسازی در تمامی موارد در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران رعایت می‌­شود.
نتیجه‌گیری: چنانچه کتابخانه‌­ها و مراکز اطلاع­‌رسانی دانشگاهی در ایران بخواهند درزمینة ارائۀ خدمات آموزش از راه دور موفق عمل کنند و گام‌­هایی اصولی بردارند باید ضمن رفع نقایص موجود نسبت به تدوین یک برنامۀ مدون برای ارائه و ارتقای سطح خدمات آموزش از راه دور خود اقدام کنند. تبعیت از یک استاندارد در این مسیر م‌ی­تواند به‌عنوان یک نقشه راه عمل کرده و چهارچوبی را برای این خدمات در اختیار مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران قرار دهد. همچنین، کتابخانه­‌ها باید در برنامه‌­های خود نسبت به اولویت‌بخشی به خدمات آموزش از راه دور اقدامات لازم را انجام دهند و در اهداف و مأموریت‌های کتابخانه توجه به این نوع از خدمات گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Level of Compliance with Association of Academic and Research Libraries (ACRL) Distance Education Service Standards in Iranian Academic Libraries

نویسندگان [English]

  • Behnaz Saddat Boshrouyeh 1
  • Hassan Behzadi 2
  • Azam Sanatjoo 3
1 MA student, Knowledge and Information Science Department, Education Sciences and Psychology Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science Department, Education Sciences and Psychology Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Knowledge and Information Science Department, Education Sciences and Psychology Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Purpose: Given the importance of distance education, academic libraries must be prepared to support distance education services and use codified standards and criteria to evaluate their performance and improve their services. Therefore, the present study was conducted to investigate the degree of compliance with the standards for distance education services provided by university libraries in Iran based on the standards of the Association of College and Research Libraries (ACRL).
Methods: This study was a survey and applied in terms of purpose. The statistical population of this study was the managers of the libraries of Iranian comprehensive universities listed in the ranking system of universities and research institutes in Iran (2021-2022). Using the Cochran formula and simple random sampling method, the sample size of the study was calculated to be 63 libraries, of which 60 questionnaires (equivalent to 95% of the sample size) were collected after distributing the questionnaires (electronic and printed) and were used as the basis for calculation and analysis. Data collection was carried out using a researcher-made questionnaire based on the components mentioned in the distance education services standard of the Association of College and Research Libraries (ACRL) (organizational, library, and specific requirements). The validity of the research tool was also confirmed by the experts and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. 
Findings: The findings showed that the status of providing distance education services by Iranian university libraries based on the standards of the Association of College and Research Libraries is at an average level in terms of organizational requirements. Also, according to library requirements, the service "periodic evaluation of the library's distance education services" is not complied with, and other services are also at an average level in this dimension. In the component of specific requirements, findings showed that the standards related to the sub-components of "financial responsibilities", "staff", "management", and "facilities and equipment" are at an average level, and the standards of the sub-components of "services", "resources", and "documentation" are complied with. In this regard, in the sub-component of facilities and equipment, only the standard of "the possibility of sending library resources by mail to international students" is not complied with in Iranian university libraries, but standards of the documentation component are complied with in all cases in Iranian university libraries.
Conclusion: If university libraries in Iran go to be successful in providing distance education services and take fundamental steps, they must, in addition to addressing the existing deficiencies, take action to develop a comprehensive plan for providing and upgrading the level of their distance education services. Following a standard in this path can act as a roadmap and provide a framework for these services to the managers of university libraries in Iran. Also, libraries should take necessary steps to prioritize distance education services in their programs and include attention to this type of service in the library's goals and missions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distance Education Services
  • Educational Services
  • University Libraries
  • Association of College and Research Libraries of America (ACRL)
  • Organizational Requirements
  • Library Requirements
  • Specific Requirements
برقی، خدیجه (۱۳۹۷). واکاوی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه دانشجویان و کتابداران در ارائه خدمات به دانشجویان بین‌الملل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
پریرخ، مهری (1377). نقش آموزی کتابخانه‌های دانشگاهی: مروری بر مباحث عمده و جریان شکل‌گیری. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1(3)، 36-55.
حیدری، غلامرضا، قنادی نژاد، فرزانه و سقائی طلب، مرضیه (۱۳۹۵). نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2(3)، 33-64.
سلاجقه، مژده و خزانه‌ها، مهدیه (۱۳۹۸). امکان‌سنجی ارائه خدمات حمایتی پژوهش توسط کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمان. مقاله ارائه‌شده در اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش‌های علمی (مسائل، ابزار و روش‌ها) 1398 در کرمان، پوستر.
سلاجقه، مژده و عطایی، فاطمه (۱۳۹۸). بررسی خدمات پژوهشی به کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان. مقاله ارائه‌شده در اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش‌های علمی (مسائل، ابزار و روش‌ها) 1398 در کرمان، 1-33.
عطایی، الهام (۱۳۸۱). ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران بر اساس پیش‌نویس استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 12 (3 و 4)، 59-64.
فیض‌آبادی، منصوره، وزیری، اسماعیل، حسینی، سیدعلی و اکبر فهیمی، نازیلا (1400). کتابخانه دوستدار معلول: شاخص‌ها و الزامات. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 24(3)، 138-169.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۹، 14 بهمن). پایش آموزش مجازی در 220 مؤسسه آموزش عالی. بازیابی 5 فروردین 1400 از http://kayhan.ir/fa/news/210087
همتی‌نژاد، مهرعلی، شبانی، سپیده و تسلیمی، زهرا (1396). سنجش کیفیت خدمات پژوهشی در مراکز آموزش عالی با رویکرد KANO- QFD (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان). نشریه مدیریت ورزشی، 9(3)، 489-514.
References
Acheampong, E., Agyemang, F. (2021). Enhancing academic library services provision in the distance learning environment with mobile technologies. The Journal of Academic Librarianship. 47 (1), 102279.
Alfrih, F. M. (2010). The role of academic libraries in supporting distance learning in Saudi higher education: A case study approach. (Doctoral dissertation, Loughborough University, England). Retrieved from: https://hdl.handle.net/2134/6935
American Library Association (2006). Standards for Libraries in Higher Education. Retrieved 20 May 2021 from https://www.ala.org/‌acrl/‌standards/standardslibraries
American Library Association (2016). Academic Libraries. Retrieved 20 May 2021 from www.ala.org
Atai, E. (2008). Evaluation of the human resources of university libraries in Tehran based on the draft standard of university libraries in Iran. Research on Information Science and Public Libraries (RISPL), 12 (3 and 4), 59-64. [In Persian]
Barghi, Kh. (2018). Examination of the Status of Libraries at Ferdowsi University of Mashhad from the Perspectives of Students and Librarians in Providing Services to International Students. Master's thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. [In Persian]
Boadi, B. Y. & Letsolo, P. (2004). Information Needs and Information Seeking Behavior of Distance Learners at the Institute of Extra-Mural Studies in Lesotho. Information Development, 20 (3), 189-199.
Cassner, M. & Adams, K. (2008). The Subject Specialist Librarian’s Role in Providing Distance Learning Services. Journal of Library Administration, 48 (3-4), 391-410.
Corbett, A. & Brown, A. (2015). The Roles That Librarians and Libraries Play in Distance Education Settings. Online Journal of Distance Learning Administration, 18 (2), 1-9.
De Jong, M., Munnik, M. E. & Will, N. U. (2019). Innovation Opportunities for Academic Libraries to Support Teaching Through Open Education: A Case Study at TU Delft, the Netherlands. New Review of Academic Librarianship, 25 (2-4), 392-407.
Feizabadi, M., Vaziri, E., Hosseini, S. A. & Akbar Fahimi, N. (2021). Disabled Friendly Library: Indicators and Requirements. Library and Information Sciences, 24(3), 138-169. [In Persian]
Heidari, Gh., Ghanadi Nekhad, F. & Saghaie Talab, M. (2016). Need Assessment and Determination of Research Priorities of Public Libraries of Khuzestan in view of Managers and Librarians of the Libraries. Sciences and Techniques of Information Management, 2(3), 33-64. [In Persian]
Hematinezhad, M., Shabani, S. & Taslimi, Z. (2017). An Assessment of Research Services Quality in Higher Education Centers with KANO- QFD Approach (Case Study: Physical Education and Sport Science Faculty, Guilan University). Sport Management Journal, 9(3), 489-514. [In Persian]
Hines, S. S. (2013). What do distance education faculty want from the library? In J. A. Garrison (Eds.), The Twelfth Off-Campus Library Services Conference Proceedings (215-227). Routledge.
Larson, A. G. & Owusu-Acheaw, M. (2016). Information Needs of Distance Learners: A Case of Winneba Study Center, University of Education, Winneba, Ghana. Turkish Online Journal of Distance Education, 17(3), 62-75.
Ministry of Science, Research and Technology (2021, 02 Febuary). Monitoring virtual education in 220 higher education institutions. Retrieved March 25, 2021 from http://kayhan.ir/fa/news/210087 [In Persian]
Mutinta Moyo, L. & Stern Cahoy, E. (2003). Meeting the needs of remote library users. Library Management, 24(6/7), 281-290.
Owusu-Ansah, S. & Bubuama, C. K. (2015). Accessing Academic Library Services by Distance Learners. Library Philosophy and Practice (e-journal), 1347. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1347
Parirokh, M. (1998). The Role of Educational Services in Academic Libraries: A Review of Major Issues and the Development Process. (1998). Library and Information Sciences, 1(3), 36-55. [In Persian]
Perera, G. & Suraweera, N. (2023). Academic Library service model for e-learning environment: a case study. Sri Lanka Library Review, 37(1), 1-30.
Selajqa, M. & Khazaneh, M. (2018). The feasibility of providing research support services by university libraries in Kerman. The paper presented in the first national conference on science evaluation, scientific research evaluation (issues, tools and methods) 2018 in Kerman, poster. [In Persian]
Selajgeh, M. & Ataei, F. (2018). Survey of research services to users of public libraries in Kerman city. The article presented in the first national conference on science evaluation, evaluation of scientific researches (issues, tools and methods) 2018 in Kerman, 1-33. [In Persian]
Subramanian, R. M. & Meyyammai, R. M. (2019). Library development and management services in distance education libraries with reference to Annamalai University. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(3), 2396-2406.
Yang, Z. Y. L. (2005). Distance education librarians in the US ARL libraries and library services provided to their distance users. The Journal of Academic Librarianship, 31(2), 92-97.
CAPTCHA Image