سنجش سطح سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی بر اساس مدل هشت توانمندساز (مطالعۀ موردی: استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف: ارزیابی و سنجش سطح سواد اطلاعاتی کاربران، پتانسیل بهبود و اثربخشی عملکرد آموزشی کتابخانه‌­های عمومی را نمایان می­‌سازد. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر سنجش سطح سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌­های عمومی بر اساس مدل هشت توانمندساز بود. این ارزیابی ممکن است به‌منظور برنامه‌ریزی هدفمند کتابخانه‌های عمومی برای ارتقاء سطح دانش و اطلاعات کاربران سودمند باشد.
روش: این پژوهش از نوع کمّی و ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی بود. ابزار گردآوری داده­‌ها، پرسشنامه‌­ای محقّق‌­ساخته برگرفته از مدل هشت توانمندساز شامل 40 سؤال با طیف لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامه به تأیید 20 نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان و کتابداران متخصص در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌­شناسی رسیده است. با توزیع تصادفی تعداد 40 پرسشنامه میان کاربران و گردآوری آن‌ها، با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه به میزان 92/0 محاسبه شد. روایی‌سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، به میزان 66/0 محاسبه شده است. جامعۀ ­آماری پژوهش شامل 45582 نفر از کاربران فعّال کتابخانه‌­های عمومی استان خوزستان در سال 1399 بود. برای برآورد نمونه، ابتدا با استفاده از فرمول کوکران 497 کاربر انتخاب شد. سپس با روش انتساب بهینه، متناسب با جمعیت کاربران 21 شهرستان استان خوزستان، انتساب نمونۀ مناسب انجام گرفت. برای برآورد نمرات و درصدها و تعیین سطح سواد اطلاعاتی کاربران از محاسبۀ نمرۀ لیکرت استفاده شد. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز نرم‌افزار SPSS نسخۀ 20 بود.
یافته‌ها: برآورد هشت مؤلفۀ سواد اطلاعاتی نشان داد که مهارت و توانایی کاربران کتابخانه‌­های عمومی استان خوزستان در مؤلفه­‌های «شناسایی دانش و اطلاعات»، «کاوش و جست‌وجوی اطلاعات»، «سازمان­دهی اطلاعات» و «ارائه و اشتراک‌­گذاری دانش» بیشتر از حد متوسط است. در مؤلفه‌های «انتخاب و گزینش اطلاعات»، «خلق و ایجاد دانش»، «ارزیابی دانش و اطلاعات» و «به‌کارگیری دانش و اطلاعات» کمتر از حد متوسط است. درمجموع، سطح سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌­های عمومی استان خوزستان بیشتر از حد متوسط بوده است.
نتیجه‌گیری: تحلیل یافته‌­ها نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی کاربران در پژوهش حاضر بالاتر از حد متوسط (57/54) است. بااین‌حال، این سطح، بازتاب وضعیت بسیار مطلوب سواد اطلاعاتی کاربران نیست بلکه حاکی از آن است که به میزان 43/45 درصد تا رسیدن به بهترین وضعیت فاصله وجود دارد. ازاین‌رو، کتابخانه­‌های عمومی برای دستیابی به مهم­ترین هدف وجودی خود یعنی توسعۀ قابلیت­‌های دانشی و سواد اطلاعاتی افراد جامعه، نیازمند تدوین و طراحی و برنامه­‌ریزی توسعه، در دو بُعد کاربران و کتابداران هستند. برای تحقق این هدف، نیازمند استفاده از ابزارهای کارآمدتر و البته در دسترس، استفاده از زیرساخت­‌های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، استقرار شبکۀ آموزش الکترونیک بدون مرز با تأکید بر یادگیری آنلاین و یادگیری ترکیبی و یادگیری مجازی هستند. لازم است ابتدا به بازتعریف نقش­‌های سنتی خود و روزآمد کردن عملکردها همسو با انتظارات جدید بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing Information Literacy Status of Public Library Users Based on the Model of Eight Enablers (Case Study: Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • narges movagharpour 1
  • zahra abazari 2
  • zohreh Mirhosseini 2
1 PhD student, Knowledge and Information Science Department, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
2 Associate Professor, Knowledge and Information Science Department, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Purpose: Evaluating and measuring users' information literacy level shows the potential for improvement and effectiveness of the educational performance of public libraries. Hence, the Present research aimed to measure the level of information literacy of public library users based on the model of eight enablers. This evaluation can help plan public libraries to improve the level of knowledge and information of users.
Methods: This research was quantitative. It was practical in terms of purpose and terms of the survey method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire based on the model of eight enablers, including 40 questions on a Likert scale. The content validity of the questionnaire was confirmed by 20 university professors, experts, and librarians in the field of Knowledge and information science. By randomly distributing 40 questionnaires among users and collecting them using Cronbach's alpha, the reliability of the questionnaire was calculated as 0.92, the construct validity was calculated as 0.66 using confirmatory factor analysis. The statistical population of the research included 45582 active users of public libraries in Khuzestan Province in 2019. First, 497 users were selected using Cochran's formula to estimate the sample. Then, according to the user population of 21 cities of Khuzestan province, a suitable sample was assigned with the optimal assignment method. The Likert score calculation was used to estimate percentages and averages and determine users' information literacy levels. The data analysis tool was SPSS version 20. 
Findings: The estimation of eight components of information literacy showed that the skills and abilities of public library users of Khuzestan Province in the components of "identifying knowledge and information," "exploring and searching for information," "organizing information", and "presenting and Knowledge sharing" is above average. In the components of "selection and selection of information," "creation and producing knowledge", "evaluation of knowledge and information", and "application of knowledge and information" are lower than the average. In general, the level of information literacy of users of public libraries in Khuzestan Province is higher than the average. 
Conclusion: The analysis of the findings showed that the users' information literacy level in the present research is higher than the average level (54.57). However, this level does not reflect users' desired state of information literacy but indicates a distance of 45.43% to reach the desired state. Therefore, to achieve the most essential objective of their existence, which is the development of knowledge capabilities and information literacy of society, public libraries need to compile, design, and plan the development in two dimensions: users and librarians. To achieve this goal, it is necessary to use more efficient and accessible tools, information and communication technology infrastructure, and establish a borderless e-learning network emphasizing online learning, hybrid learning, and virtual learning. In this regard, redefining their traditional roles and updating their functions in line with new expectations is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Literacy
  • Model of Eight Enablers
  • Measurement and Evaluation Tools
  • Public Libraries
  • Information Organization
اسمعیلی، امیر، رحیمی، صالح و مرادی، محمود (1398). رابطه میان سواد اطلاعاتی و توانایی کاربران کتابخانه­ها در تشخیص اخبار جعلی بر اساس مؤلفه­های اطلاع­نگاشت ایفلا. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، بهار، 30(1)، 8-28.
امانی، فیروز و تفرجی، رقیه (1392). سنجش سطح سواد اطلاعاتی و مهارت‌های استفاده از منابع اطلاعاتی تحت وب در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجلۀ توسعۀ آموزش در علوم پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی زنجان)، 7(14)، 1-10.
برجیان، مهشید و خسروی، فریبرز (1391). مهارت سواد اطلاعاتی کتابداران و میزان انطباق آن با استاندارد (ACRL) در کتابخانۀ ملی ایران. فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23(2)، 178-191.
بنی­هاشم، سیدکاظم، نوشادی، سکینه، سلطانی­زاده، هدایا و علی­آبادی، خدیجه (1396). مقایسه و بررسی میزان سواد رسانه­ای و سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان دختر و پسر. مطالعات رسانه­ای، زمستان، 12(3)، 115-126.
جوکار، عبدالرسول و اسماعیل­پور، رضیه (1388). آموزش مجازی و سواد اطلاعاتی: بررسی موردی آموزش‌های مجازی در دانشگاه شیراز. فصلنامه کتاب، ویژه کتاب، کتابداری و اطلاع‌رسانی،[1] بهار، 20(1)، 13-26.
غلامی، طاهره، باقریان، نجمه و خالقی، نرگس (1396). سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در محیط دیجیتال. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، پاییز، 3(3)، 15-34.
نیکنام وظیفه، مهرداد، خسروی، فریبرز و طالبی، سهیلا (1393). مقایسۀ سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی با دانشجویان کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات در دانشگاه تهران. فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 25(1)، 160-173.
هاشم­زاده، محمدجواد و یاری، شیوا (1389). توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر. فصلنامه کتاب، ویژه کتاب، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 21(2)، 110-131.
References
Amani, F., & Tafarroji, R. (2012). Measuring the level of information literacy and the skills of using online information resources among students of Ardabil University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development, 7(14), 1-10. [In Persian]
BaniHashem, S. K., Noshādi, S., Soltanizadeh, H. & Ali-abadi, Kh. (2017). Comparison of media literacy and information literacy among male and female students. Journal of Media Studies, 12(3), 115-126. https://mediastudies.srbiau.ac.ir/‌article_11747.html. [In Persian]
Bolek, V., Kokles, M., Romanová, A. & Zelina, M. (2018). Information Literacy of Managers:  Models and Factors. Journal of Business Economics and Management, 19(5), 722–741. https://www.researchgate.net/publication/329785559_Information_literacy_of_managers_Models_and_factors.
Borjian, M. & Khosravi, F. (2012). The Information Literacy Skill of Librarians and the extent to which it Complies with the ACRL Standard in the National Library of Iran. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 23(2), 178-191. http://nastinfo.nlai.ir/article_118.html. [In Persian]
Detmering, R., McClellan, S. & Willenborg, A. (2019). A Seat at the Table: Information Literacy Assessment and Professional Legitimacy. College & Research Libraries, 80(5), 720-737. https://‌crl.acrl.‌org/‌index.php/crl/article/view/17825
 Esmaili, A., Rahimi, S. & Morādi, M. (2019). The relationship between information literacy and the ability of library users to spot fake news based on the components of IFLA infographic. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 30(1), 7-26. http://nastinfo.nlai.ir/article_2304.html. [In Persian]
Gholami, T., Baqerian, N. & Khaleqi, N. (2017). Information Literacy Graduate students of QOM University in Digital Environment. Sciences and Techniques of Information Management, 3(3), 15-34. http://stim.qom.ac.ir/article_997.html. [In Persian]
Hashemzade, M. J. & Yari, Sh. (2011). An Analysis of the Effective Factors on the Development of InformationLiteracy in Higher Education. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 21(2), 110-131. http://nastinfo.nlai.ir/‌article_‌222.html. [In Persian]
Hisle, D.& Webb, K. (2017). Information Literacy Concepts: An Open Educational Resource. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International, Joyner Library, ECU. https://media.lib.‌ecu.edu‌/DE/tutorial/OER/Information_Literacy_Concepts.pdf
Jokar, A. & Esmailpur, R. (2009). Virtual Education and Information Literacy: Case Study, E-education in Shiraz University. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 20(1), 13-26. http://nastinfo.nlai.ir/article_285.html. [In Persian]
Khlaisang, J. & Koraneekij, P. (2019). Open Online Assessment Management System Platform and Instrument to Enhance the Information, Media, and ICT Literacy Skills of 21st Century Learners. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(7), 111-126. https://doi.org/10.3991/ijet.v14i07.9953.
Landøy, A., Popa, D. & Repanovici, A. (2020). Collaboration in Designing a Pedagogical Approach in Information Literacy. Springer. https://library.oapen.org/bitstream/id/14cdeb57-5828-4768-b7a2-59b05e8f7622/1006856.pdf
Limberg, L.e, Sundin, O. & Talja, S. (2012). Three Theoretical Perspectives on Information Literacy.  HUMAN IT, 11(2), 93-130. https://humanit.hb.se/article/view/69
Niknam Vazife, M., Khosravi, F. & Tālebi, S. (2014). A comparison of Information Literacy of Library & Information Science, and Information Technology MS Students at Tehran University. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 25(1), 160-173. http://nastinfo.nlai.ir‌/article_‌40.html. [In Persian]
Syazillah, N. H., Kaur, K. & Chowdhury, G. (2018). Adaptation, Translation, and Validation of Information Literacy Assessment Instrument. Journal of the Association for Information Science and Technology, 69(8), 996-1006. https://booksc.org/‌book/68371278/04015e
Ugwu, C. I. & Orsu, E. N. (2017). Challenges of Utilization of Online Information Resources by Undergraduate Students: Implications for Information Services. Library Philosophy and Practice (e-journal), 1-30. https://digitalcommons.unl.edu/‌libphilprac/1668.
Walters, W. H., Sheehan, S. E., Handfield, A. E., López-Fitzsimmons, B. M., Markgren, S. & Paradise, L. (2020). A Multi-Method Information Literacy Assessment Program: Foundation and Early Results. portal: Libraries and the Academy, 20(1), 101-135. https://doi.org/10.1353/pla.2020.0006.
Woitte, S., McCay, K. (2019). How Cyclical Assessment Can Guide Information Literacy Instruction to Best Serve First-year Students Serve First-year Students. The Journal of Academic Librarianship, 45(3), 315-317. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.01.006.
Young Rieh, S., Bradley, D., Brennan-Wydra, E., Culler, T., Hanley, E. & Kalt, M. (2019). Librarian Role-Playing as a Method for Assessing Student Information Literacy Skills. 82nd Annual Meeting of the Association for Information Science & Technology, 227-236. https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/‌doi/abs/‌10.1002/pra2.18?af=R
CAPTCHA Image