فراداده‌ شی یادگیری الکترونیکی در ذخیره و سازماندهی مخازن سازمانی دانشگاه‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: شناخت نحوه ذخیره و سازماندهی اشیای یادگیری الکترونیکی در مخازن سازمانی و اینکه به چه میزان ذخیره ­سازی و سازماندهی منابع آموزشی در مخازن سازمانی دانشگاهی به‌درستی و براساس استانداردهای فراداده­ای موجود در این حوزه صورت می­ پذیرد.
روش:  از روش ارزیابانه و مشاهده سیستمی استفاده شده اشیای یادگیری موجود در ۱۸ مخزن سازمانی بازیابی شد .سپس عناصر فراداده ­ای آن ­ها استخراج  و برای پرکاربردترین استاندارد (استاندارد فراداده­ شیء یادگیری) بررسی شد. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه وارسی شامل ۶۰ عنصر در ۹ دسته  برگرفته از استانداردهای فراداده ای موجود بود.
یافته­ ها: عناصر فراداده­ای استفاده‌شده در مخازن سازمانی دانشگاه­های مطالعه‌شده، بین ۶ تا ۱۶ عنصر متغیر بود. یافته ­ها نشان داد که تعداد عناصر توصیف‌شده در مقایسه با استاندارد فراداده LOM بسیار محدود است. سیاهه وارسی طراحی‌شده نشان داد که بسیاری از عناصر استاندارد یادگیری الکترونیکی مورد نظر پوشش داده نمی ­شوند و از تعداد ۶۰ عنصر استاندارد فراداده ­ای شیء یادگیری، ۲۵ عنصر (41%) ازطریق مجموع مخازن سازمانی پوشش داده شده است. یافته­ ها همچنین نشان می ­دهند که جست‌وجوی منابع موجود در مخازن سازمانی با تعداد محدودی از عناصر فراداده­ای کلیدی، که برای توصیف اشیای یادگیری به‌کار گرفته شده است، نتایج مرتبط کمتری را بازیابی می­ کند. با مطالعه میدانی و طبق بررسی­ های پژوهشگر در جست‌وجوی منابع آموزشی موجود در مخازن سازمانی، عناصر فرداده­ای به‌کاررفته در سازماندهی اشیای یادگیری مخازن سازمانی استاندارد مشخصی ندارند وبرخی از کارکنان اذعان کردند که هیچ استاندارد فراداده ­ای مشخصی در سازماندهی اشیا یادگیری الکترونیکی موجود در مخازن سازمانی به‌کار نرفته است.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که اجرانکردن صحیح استاندارد فراداده در مخازن سازمانی دانشگاهی وجود دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electronic Learning Object Metadata In Storage And Organization of Iranian Universities’ Organizational Repositories

نویسندگان [English]

  • Leila Arabgari 1
  • Masoumeh Kamran 2
  • Zoya Abam 3
  • Atefeh Sharif 4
1 PhD Candidate,knowledge and information science,Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran
4 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Purpose: This paper reports the findings of a research that has examined implementing Electronic Learning Object Metadata Standard (IEEE LOM) for storage and organisation of learning metadata in 18 Iranian universities.
Method: Evaluative method and systematic observation were used. Learning objects were retrieved from the 18 repositories. Then, their metadata elements were extracted and checked for the most widely used standard. Data collection tool was a checklist containing 60 elements in 9 categories adopted from existing metadata standards.
Findings: Metadata elements ties varied between 6 and 16 . Findings showed that the number of elements described was very limited compared to the LOM metadata standard. The designed checklist showed that many elements of the desired e-learning standard are not covered, and out of 60 standard metadata elements Learning object (LOM), 25 elements (41%) are covered by the total of organizational repositories. Findings also revealed that this results in less retrieval. Search for educational resources in repositories showed that data elements used do not follow any standard. Some members of staff admitted that no standard was followed in organization of electronic learning objects in the organizational repositories.
Conclusion: Metadata are not implemented in repositories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization
  • Metadata Standard
  • E-Learning
  • Organizational Repositories
  • Learning Objects
  • Iranian Universities
افضلی، محدثه (1398). خدمات داده­های پژوهشی در کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های دولتی وابسته به وزرات علوم، تحقیقات و فناوری: تعیین وضعیت و شناسایی اهمیت و ملزومات آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی.
پهلوان­زاده، بهاره و زاهدی نوقابی، مهدی (1400). طراحی و توسعه درگاه جستجوی یکپارچه مخازن سازمانی ایران. پژوهش­نامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۱۰۵، ۸۳-۱۱۶.
داستانی، میثم (1397). وضعیت استفاده از مخازن سازمانی در مراکز آموزش عالی ایران: یک گزارش کوتاه. علم سنجی کاسپین.5(1)، 39-44.
رشیدی، کیانوش و عباس‌پور، جواد (1396). مقایسه منابع مخازن سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از لحاظ نمایه‌پذیری و دسترس‌پذیری در موتور جستجوی گوگل. کتابداری و اطلاعرسانی، 8(1)، 179-195.
زاهدی، مهدی و زره‌ساز، محمد (1389). نقش و جایگاه مخازن سازمانی در اشاعه و دسترس­پذیر کردن اطلاعات در جامعه علمی. کتابداری و اطلاع­رسانی. 13(1)، 227-249.
زاهدی، مهدی (1394). تحلیل عامل های اثرگذار بر پیاده‌سازی مخازن سازمانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی برپایه نظریه‌های سیستم‌های اطلاعاتی. کتابداری و اطلاعرسانی، 1(5)، 280-300.
شفیعی، مسعود (1393). ارزیابی فراداده­ها «سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد» از جنبه قابلیت‌های جستجو، بازیابی و نمایه­پذیری اطلاعات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
معیارهای انتخاب نرم‌افزار کتابخانة دیجیتال. کتاب ماه کلیات، ۱۴(۱۱)، 5-13.
نوری میسا، ریحانه وحسن‌زاده، محمد (1394). تعیین عناصر تشکیل‌دهنده مخزن دانش سازمانی در دانشگاه‌های کشور و ارائه یک چارچوب مفهومی. کتابداری و اطلاعرسانی. 5‌(1). 171-191.
نوری، زیبنده (1396). ارزیابی مخزن اطلاعات علمی براساس معیارهای مطلوب مخزن دانش سازمانی. مطالعه موردی سامانه پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
References
Afzali, M. (2019). Research data services in the central libraries of state universities affiliated to the ministries of science, research and technology: determining the status and identifying its importance and requirements (Master's thesis, alzahra university, Tehran). [In Persian]
Bayram, Ö., Atılgan, D., & Arslantekin, S. (2006).E-LIS, 2006. http://eprints.rclis.org/7658/
Bianco, A. M., De Marsico, M., & Temperini, M. (2005). Standards for e-learning. Norway: Quality, Interoperability and Standards in e-Learning. 2004-3538/001-001 ELE - ELEB14.
Pahlevanzadeh, B., & Zahedi Nooghabi, M. (2021). Design and Development of Iranian Institutional Repositories Integrated Search (IRIS) Portal. Iranian Research Institute
for Information Science and Technology (IranDoc). 37(1), 83-116. [In Persian]
Campbell, L. (2007), Learning Object Metadata (LOM), DCC Digital Curation Manual, S.Ross, M.Day (eds), Retrieved , from http://www.dcc.ac.uk/resource/curation-manual/chapters/learning-object metadata.
Chapman, J. W., Reynolds, D., & Shreeves, S. A. (2009). Repository metadata: approaches and challenges. Cataloging & classification quarterly, 47(3-4), 309-325.
da Costa Carvalho, A. L., de Carvalho, M. G., Guimaraes, D., Kalleb, D., Cavalcanti, R., Gouveia, R. S., ... & Koch, F. (2016). A quantitative analysis of learning objects and their metadata in web repositories. In Social Computing in Digital Education: First International Workshop, SOCIALEDU 2015, Stanford, CA, USA, August 19, 2015, Revised Selected Papers 1 (pp. 49-64). Springer International Publishing.‏
Dastani, M. (2018). Status of using institutional repositories in Iranian higher education centers: A short communication. Caspian Journal of Scientometrics, 5(1): 39-44. [In Persian]
Day, M. (2010). IMPACT Best Practice Guide: Metadata for Text Digitisation & OCR.
Digital library software selection criteria (2011). The book of the month of generalities.14(167), 5-13. [In Persian]
Bueno-De-La-Fuente, G., Hernández-Pérez, T., Rodríguez-Mateos, D., Méndez-Rodríguez, E. M., & Martín-Galán, B. (2009). Study on the use of metadata for digital learning objects in university institutional repositories (MODERI). Cataloging & classification quarterly47(3-4), 262-285.‏
Fuente, Bueno-De-La-; G., Hernández-Pérez, T., Rodríguez-Mateos, D., Méndez-Rodríguez, E. M., & Martín-Galán, B. (2009). Study on the use of metadata for digital learning objects in university institutional repositories (MODERI). Cataloging & classification quarterly, 47 (3-4), 262-285.
Gan, Y. Y. (2006). Designing learning object repositories: a thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Information Science in Information Sciences at Massey University (Doctoral dissertation, Massey University).
Gil, A. B., Rodríguez, S., De la Prieta, F., & Corchado, J. M. (2013). Learning object retrieval in heterogeneous environments. International Journal of Web Engineering and Technology 88(2), 197-213.‏
Ingavélez-Guerra, P., Otón-Tortosa, S., Hilera-González, J., & Sánchez-Gordón, M. (2021). The use of accessibility metadata in e-learning environments: a systematic literature review. Universal Access in the Information Society, 1-17.
Kubilinskienė, S. (2012). Extended metadata model for digital learning resources.‏ Summary of Doctoral Dissertation Technological Science, Informatics Engineering (07T)
Kulik, S., Aladyshkin, I., Kalmykova, S., & Odinokaya, M. (2021). Development of E-Learning in a Modern Technical University. In Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Proceedings of the International Scientific Conference (Latvia). Latvia University of Life Sciences and Technologies
Marciniak, J. (2014). Building E-learning Content Repositories to Support Content Reusability. iJET, 9 (3), 45-52.
McClelland, Marilyn (2004). Distributed Learning Metadata Standards. Journal of Computing in Higher Education Fall 2004, 16 (1), 93-105.
Nurimisa,reyhaneh; hasanzadeh, mohammad (2015). Determining the constituent elements of the organizational knowledge repository in the country's universities and presenting a conceptual framework. Librarianship and information research paper. Librarianship and information research paper.5 (1).pp.171-191. [In Persian]
Nouri,zibandeh (2017). Evaluation of the scientific information repository based on the optimal criteria of the organizational knowledge repository: a case study of the research system of the Kurdistan University faculty members. (master thesis, payamenour, kermanshah). [In Persian]
Park, J. R., & Tosaka, Y. (2010). Metadata creation practices in digital repositories and collections: Schemata, selection criteria, and interoperability. Information Technology and Libraries29 (3), 104-116.
Raju, P. (2009). An ontology-driven approach for developing learning object repository for construction using semantic web (Doctoral dissertation, Salford: University of Salford).
 
Rashidi,kiyanoosh;abbaspur,javad (2017). Comparing the resources of institutional repositories of medical sciences universities of the country in terms of indexability and accessibility in Google search engine. Librarianship and information research paper.8 (1).179-195. [In Persian]
Roy, D., Sarkar, S., & Ghose, S. (2010). A comparative study of learning object metadata, learning material repositories, metadata annotation & an automatic metadata annotation tool. Advances in Semantic Computing2(2010), 103-126.‏
Seth, R. (2006). Learning Object Metadata and its application. Conference on ICT for Facilitating. Digital Learning Environments. 11th – 13th January 2006. DRTC, Bangalore.
Shafi, S. M. (2004). Digitization Perspective of Medieval Manuscripts. Paper presented at 2nd Convention PLANNER. Retrieved from: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/dxml/bitstream/handle/1944/415/04Planner_1.pdf?sequence=1
Shafiei, M. (2014). An Evaluation of Metadata Application in the Institutional Repository of Ferdowsi University of Mashhad: From the Perspective of Information Retrieval and Indexability. (master thesis, Ferdowsi University of Mashhad, mashhad). [In Persian]
Shiri, A., & Thornton, G. M. (2019, July). Canada’s Health Data Repositories: Challenges of Organization, Discoverability and Access. In Proceedings of the Annual Conference of CAIS/Actes du congrès annuel de l'ACSI.‏
Zahedi, M. & Zerehsaz, M. (2010). The role and position of organizational repositories in the dissemination and accessibility of information in the scientific community. Librarianship and information. 13(1). 227-249. [In Persian]
Zahedi, M. (2015). Analysis of factors affecting the implementation of organizational repositories in universities and scientific centers based on information systems theories. Librarianship and information. 5(1), 280-300. [In Persian]
CAPTCHA Image