دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 132، بهمن 1401 

مقاله پژوهشی

اینترنت اشیا در کتابخانه‌ها

صفحه 3-16

10.30484/nastinfo.2023.3325.2184

یعقوب نوروزی؛ جعفر عباداله؛ محمد گل محمدی


توقف جست‌وجوی اطلاعات: مروری نظام‌مند

صفحه 17-37

10.30484/nastinfo.2022.3253.2163

زهره هنرجویان؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ طاهره جوکار