واسپاری قانونی در ایران: تحلیل محتوای اسناد حاکمیتی براساس چهارچوب پیشنهادی ایفلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: براساس پژوهش‌های انجام‌شده، واسپاری قانونی منابع در ایران کامل اجرا نمی‌شود و ضعف قانون ازجمله دلایل آن است. در این پژوهش، نقاط قوت و ضعف متون قانونی واسپاری منابع براساس چهارچوب واسپاری پیشنهادی ایفلا تحلیل و پیشنهادهایی برای اصلاح آن‌ها ارائه می‌شود.
روش‌شناسی: برای بررسی متون قانونی از روش تحلیل محتوای کیفی و از رویکرد قیاسی استفاده شد. جامعة آماری را متون قانونیِ مصوب از 1284 (1323 ق) تا 1395ش تشکیل می‌دهد.20 مدرک قانونی (واحد تحلیل) با استفاده از اجزای «چهارچوب واسپاری قانونی» ایفلا مقوله‌بندی و در نرم‌افزار مکس.کیو.دی.ای کدگذاری شد. برای سنجش روایی دو نفر از اعضای هیئت‌علمی و نیز دو دانشجوی آشنا به موضوع کدها را مرور کردند و نظراتشان اعمال شد. برای سنجش پایایی از روش درصد توافق استفاده شد.
یافته‌ها: مفهوم واسپاری طی سال‌ها در قالب قانون، آیین‌نامه، مصوبه و بخشنامه در ایران مطرح شده است. واژۀ «واسپاری» فقط در یک مدرک به‌کار برده شده است. مؤلفه‌های «جامعیت» و «مؤسسۀ واسپاری» در همة مدارک، مؤلفه‌های «اصالت آثار»، «واسپارنده» و «تعداد نسخه‌ها» در 19 مدرک ذکر شده است. مؤسسۀ واسپاری در 13 مدرک کتابخانۀ ملی است. در 16 مدرک واسپاریِ حداقل دو نسخه ذکر شده است. ذکر زمان واسپاری در 9 مدرک با عباراتی مانند «بلافاصله» و «بعد از صحافی» ابهام دارد و لازم است به‌وضوح ذکر شود. رایگان‌بودن واسپاری، که فقط در 4 مدرک ذکر شده، نیز مسئلۀ مهمی است که باید به‌صراحت در متن قانون ذکر شود. نت‌های موسیقی، شمایل‌ها، انتشارات برخط و منابع دیداری ـ شنیداری در متون واسپاری قانونی ایران ذکر نشده‌اند. همچنین منابع ضمیمۀ مناسب انتشارات الکترونیک برخط و غیربرخط، ازجمله نرم‌افزاری بازخوانی آن‌ها، نیز باید همراه این منابع واسپاری شود. این مسئله در مصوبة واسپاری انتشارات الکترونیک نادیده گرفته شده است.
نتیجه‌گیری: وجود مصوبه‌های مرتبط با واسپاری برای انواع منابع در طول زمان نشان می‌دهد که مسئولان فرهنگی و کتابداران از اهمیت گردآوری میراث مکتوب و غیرمکتوب و واسپاری منابع آگاه بوده‌اند و در زمان‌های مختلف برای تصویب قوانین تلاش کرده‌اند. درحال حاضر نیز تصویب مصوبه‌ای برای واسپاری انتشارات برخط ضروری است. قانون واسپاری باید ضمانت اجرا داشته باشد و برای ناقضان باید جریمه درنظرگرفته شود؛ در نوزده مدرک بررسی‌شده چنین شرطی برای ناقضان مطرح نشده است. همچنین مشخص‌نبودن چگونگی دسترسی به منابعی که واسپاری می‌شوند و حق مؤلف آن‌ها در متن قوانین ازجمله کاستی‌های این مدارک است. هدف اصلی واسپاری حفاظت و نگه‌داری از میراث فرهنگی و ملی هر کشور و دسترس‌پذیرکردن آن برای استفاده در زمان حال و آینده است؛ بنابراین باید علاوه‌بر توصیف مکان نگه‌داری و امکانات حفاظتی و امنیتی آن در متن قانون، اطلاعات لازم دربارة تهیة نسخة کپی از منابع به‌ویژه منابع الکترونیک برای حفاظت و یا مهاجرت منابع و رابطة آن با حق مؤلف ذکر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Deposit Laws of Iran: Content Analysis of Legal Deposit Documents Using IFLA Recommended Legal Deposit Framework

نویسندگان [English]

  • Sanaz Baghestani 1
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
  • Fariborz Khosravi 3
1 PhD Student, Department of Information Science, Alzahra University; Tehran. Iran
2 Professor, Department of Information Science, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, National Library and Archives of Iran, Tehran. Iran
چکیده [English]

Purpose: According to previous studies, Iranian publishers generally do not comply with national legal deposit laws and regulations due to the shortcomings in such laws and regulations. The purpose of this research is to explore the strengths and weaknesses of the mentioned laws and make some recommendation for improvements.
Method: 20 Iranian legal deposit documents issued between 1905 and 2016 were reviewed using qualitative content analysis method. They were categorized and coded based on IFLA “Legal Deposit Framework” in MAXQDA software. To ensure the validity of the analysis two faculty members and two students aware of the subject reviewed and endorsed the codes. To rate reliability, the percentage of agreement was calculated.
Findings: Legal deposit rules and procedures in Iran are spelled out in several laws, regulations, ratified bills, and circulars. However, the term “legal deposit” has appeared only in one document while “Comprehensiveness” and “depository” exist in all the documents reviewed. The elements of “origin of the publication”, “depositor”, and “number of copies” to deposit are mentioned in 19. National Library and Archives of Iran is the depository in 13, and 2 copies of each publication as the minimum number to be deposited is mentioned in 16. The element “time of deposit” has appeared by the words like “immediately” or “after binding” in 9 documents. That leaves the actual time of deposit ambiguous. Free deposit has been mentioned in only 4 documents. Music scores, Iconographic material, online publication, and audio-visual material are not mentioned at all. Also, depositing appropriate accompanying material of online and offline electronic publication (e.g., software) is not addressed in the document relating deposit of electronic publications. No penalty for non-compliance is predicted in 19 documents studied.
Conclusion: The mere existence of legal documents for the deposit of publications shows that cultural custodians and librarians have been aware of the importance of collecting national publications. Now, there is a need to have a law for online publications too. Also, according to “Legal Deposit Framework” of IFLA, a law for legal deposit should include a penalty structure for non-compliance; something which is missed in the 19 documents reviewed. In addition, none have addressed access and copy right condition for deposited material. Since the main goal of legal deposit is to preserve national and cultural heritage of the nation and make them accessible now and in the future, in addition to ascertain the place of preservation and protective facilities and security, the law must address the issue of making copy from the deposited materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Deposit Law
  • Legal Deposit Framework
  • IFLA
  • National Library and Archives of Iran
  • Content Analysis
سپهری‌نیا، عبدالکریم (۱۳۹۳). میزان اجرای قانون واسپاری نشریات در کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی‌‌ایران طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۲. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
سلطانی، پوری و راستین، فروردین (۱۳۶۵). اصطلاحنامۀ کتابداری: فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی، تهران: کتابخانه ملی ایران.
صیرفی، سوده (۱۳۸۷). بررسی چگونگی اجرای قانون واسپاری آثار غیرکتابی در ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
قاسمی، رحیم (۱۳۹۱). بررسی وضعیت اجرای قانون واسپاری در کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی‌‌ایران طی سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۹۰. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان.
قاسمی، رحیم (۱۳۹۹). مقایسۀ سیاست‌های واسپاری قانونی منابع در کتابخانههای ملی بزرگ جهان به منظور ارائۀ الگو به کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامۀ دکتری. پردیس بین‌الملل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران.
قاسمی، رحیم، نشاط، نرگس، و علیمحمدی، داریوش (۱۳۹۹). پیایندها در آینه واسپاری قانونی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. ۳۱(۴)، ص ۵۸-۷۲.
کاتوزیان، آذر (۱۳۸۵). قانون واسپاری، در دایره‌المعارف کتابداری و اطلاعرسانی، (ج۲، ص ۱۲۸۰-۱۲۸۳). تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی‌‌ایران.
References
Ghasemi, R. (2012). Investigating the condition of legal deposit at National Library of Iran 1381-1390 (2002-2011). M.A. Thesis. Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan. [In Persian]
Ghasemi, R. (2020). A comparative study of depository policies in national libraries around the world for proposing an improved model to the National Library of Iran (NLI). Doctoral Dissertation. Faculty of Psychology and Education, University of Kharazmi, Tehran. [In Persian]
Ghasemi, R., Neshat, N., Alimohammadi, D., & Afshar, E. (2020). Serials legal deposit in Iran: exploring the gap between theory and practice. Librarianship and Information Organization Studies, 31(4), pp. 58-72. [In Persian]
Katouzian, A. (2006). Legal deposit. In Encyclopedia of Library and Information Science. (vol.2, pp. 1280-1283). Tehran: National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Lariviere, J. (2000). Guidelines for Legal Deposit Legislation. Paris: UNESCO.
National Library of Australia (2016). Deposit of electronic publication with the National Library of Australia. Retrieved July7, 2022, from: https://www.nla.gov.au/sites/default/files/depositofelectronicpublications.pdf
Sepehrinia, A. (2014). Rate of legal deposit enforcement of periodicals in National Library of Iran during2009-2014. M.A. Thesis. Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. [In Persian]
Sirafi, S. (2008). Investigating the condition of legal deposit of non-textuals at National Library of Iran. M.A. Thesis. Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. [In Persian].
Soltani, P. & Rastin, F. (1986). Glossary of library terms, Tehran: National Library of Iran. [In Persian]
CAPTCHA Image