دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 131، آذر 1401، صفحه 1-108 

مقاله پژوهشی

سازماندهی اطلاعات در کتابخانه‌های کودک و آموزشگاهی مقطع دبستان

صفحه 3-24

10.30484/nastinfo.2022.3258.2165

سمیه جعفری باقی آبادی؛ مهدیه رمضان زاده؛ یگانه امینی؛ علیرضا نوروزی


سنجش رضایت شغلی کتابداران در دوران دورکاری کووید-19

صفحه 25-36

10.30484/nastinfo.2022.3284.2178

احمد شعبانی؛ سمانه فاضلی؛ سعید رجایی پور؛ مریم کشوری


شناسایی عوامل مؤثر در کسب خوش‌اقبالانه اطلاعات: مرور نظام‌مند

صفحه 52-75

10.30484/nastinfo.2022.3233.2160

صبا سیامکی؛ شهناز خادمی زاده؛ منصور کوهی رستمی؛ بهرام پیمان‌نیا