سنجش توانایی کودکان و نوجوانان برای درک نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک و نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 کارشناس‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 مربی، پردیس مهندسی، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

5 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف: رابط کاربر نخستین نقطة تماس کودک و نوجوان با یک وبگاه است. چنانچه محتوای وبگاه، به‌ویژه نمادهای متنی و گرافیکی آن، با ویژگی‌ها و توانایی‌های ایشان در هر گروه سنی متناسب نباشد، به احتمال بسیار وبگاه را ترک خواهند کرد. پژوهش حاضر درک‌پذیربودن نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری یک پرتال کودک و نوجوان را برای این دو گروه سنی سنجیده است.
روش: جامعة آماری این پیمایش 600 نفر کودک و نوجوان عضو فعال سه مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر بیرجند بوده‌اند. از میان آن‌ها 115 نفر به‌صورت تصادفی طبقه‌ای غیرنسبی انتخاب شدند و به پرسش‌نامة محقق‌ساخته پاسخ دادند که با بررسی پیشینه‌های نظری و پژوهشی مرتبط و مطالعة محیط رابط کاربر پرتال‌های کودک تهیه شد. در پژوهش حاضر، از واژگان استاندارد این اصطلاح‌نامه برای تهیة پرسش‌نامة متن به متن استفاده شد. پرتال استفاده‌شده، کودک 24 نام دارد و متعلق به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
یافته‌ها: توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی و گرافیکی از حد مط،وب بیشتر بود؛ اما توانایی ایشان در ترکیب نمادها متغیر بود (سطح معناداری برابر با 000/0 و کوچک‌تر از 05/0 است). در شناسایی نمادهای متنی و گرافیکی بین گروه سنی (10 تا 12) و (14 تا 16) سال اختلاف معنی‌دار یافت شد. میانگین توانایی شناسایی نمادهای گرافیکی در گروه سنی 10 تا 12 سال 82/71 و در گروه سنی 14 تا 16 سال 76 به‌دست آمد. میان توانایی دختران و پسران تفاوتی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: واژگان به‌کاررفته در پرتال کودک و نوجوان ساده، فهم‌پذیر و استاندارد است. اگر در طراحی رابط کاربری به توانایی‌های ذهنی و شناختی کودکان و نوجوانان و همچنین نیازهای آن‌ها توجه شود، شناسایی نمادهای گرافیکی و متنی رابط کاربری و استفاده از بخش‌های مختلف وب‌سایت‌ها برای کودکان و نوجوانان راحت و جذاب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Children and the Adolscent’s Ability Comprehension of Textual and Graphical Symbols Used in a User Intrface Portal

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Hashemzadeh 1
 • Kazem Afzali 2
 • Gholamgossein Jahangeer 3
 • Samie Khosravi 4
 • Mahmood Sangari 5
1 Associate professor, Department of Knowledge and Information Science, university of Birjand, Birjand, Iran
2 M.A. Knowledge and Information Science. university of Birjand, Birjand. Iran
3 Assistant prof , Department of Knowledge and Information Science, University of Birjand, Birjand, Iran
4 Lecturer, Department Electrical and Computer Engineering, University of Birjand, Birjand
5 Assistant professor., Department Knowledge and Information Science, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Purpose: The user interface is the first point of contact with a website. If the content of the website, especially its textual and graphic symbols, does not match with the ability of users to comprehend it, they will probably leave the website. This research has measured comprehensibility of the textual and graphic symbols used in the user interface of a portal designed for children and young adults.
Method: The statistical population included 600 children and adolescents active members in three centers belong to the Institute for Intellectual Development for Children and Adolescents (IDCA) in Birjand (Iran). A randomly selected sample of 115 through a non-relative stratified method answered the researcher-made questionnaire, prepared after examining theoretical and research literature as well as examining user interface environments of children's portals. In the present study, the standard vocabulary of IDCA thesaurus was used to prepare a text-by-text questionnaire. The portal examined was “koodak24”.
Findings: The ability of children and adolescents to identify the textual and graphic symbols of the child portal was more than optimal. But their ability to combine symbols was variable (the significance level in the above test is equal to the value of 0.000 and smaller than the value of 0.05). Also, there was a difference in identifying textual and graphic symbols between different age groups (P<0.05). There is a significant difference between the two age groups (10 to 12) and (14 to 16) years, and the average ability to identify graphical symbols of the user interface in the age group of 10 to 12 years is 71.82 and this average in the age group of 14 to 16 years is 76. there was no difference between the ability of girls and boys to identify textual and graphic symbols.
Conclusion: The words used in the portal for children and adolescent are simple, understandable and standard. If the mental and cognitive abilities of children and teenagers as well as their needs are taken into account in designing the user interface, it will be easy and attractive for children and adolescent to identify the graphical and textual symbols of the user interface and use different parts of websites.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • User Interface
 • Graphical Symbols
 • Textual Symbols
 • Children and Adolescents
 • Child Portal
 • Website of Children and Adolescents
امتی، الهه و ‌علیپور، اکرم (۱۳۹۵). عناصر مهم در طراحی رابط کاربری، قابلیت استفاده و مسائل فنی پایگاه داده‌ها طی سال‌های ۹۳تا ۹۵. مجله اطلاعرسانی پزشکی نوین، ۲(۲)، ۵۹-۷۲.
انتظاریان، ناهید و فتاحی، رحمت الله (۱۳۸۹). مبانی طراحی رابط کاربر مبتنی بر شناخت ویژگی‌ها، ادراک و رفتار کاربران. کتابداری و اطلاعرسانی، ۱۳(۵۰)، ۱۰-۳۲.
باهنر، ناصر (۱۳۹۱). آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل.
بدیع‌زادگان، محمدرضا، فتاحی، رحمت الله و صنعت‌جو، اعظم (۱۳۹۷). تعامل کودکان با فهرست‌های رایانه‌ای: واکاوی ویژگی‌ها و عناصر مطرح در محیط رابط کاربری. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۹(۱)، ۱۴۹-۱۶۲.
حسن‌زاده، فریبا (۱۳۸۷). بررسی وضعیت وب­سایت­های کودکان و نوجوانان. کتاب ماه کلیات، ۵(۱۲۵)، ۳۰-۳۹.
خالقی، نرگس (۱۳۸۵). مهمترین معیارهای عمومی رابط کاربرهای مطلوب. کتابداری و اطلاعرسانی، ۹(۳)، ۵۹-۶۵.
درودی، فریبرز (۱۳۸۹). راهبردهای مؤثر در بهره‌گیری از نشانگرها، نمادها، در طراحی رابط کاربر. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۱(۴)، ۱۰۴-۱۲۵.
زره‌ساز، محمد و فتاحی، رحمت الله (۱۳۸۵). ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۱۷(۶۶)، ۲۵۱-۲۶۵.
زمانی، فاطمه، ذاکرشهرک، مینا و قدیمی، نرگس (۱۳۹۶). اصطلاحنامه‌ی اصکا: اصطلاح‌نامه‌ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
سلیمی، زینب و غفاری، سعید (۱۳۸۹). بررسی وضعیت محتوی وب­سایت­های کودک و نوجوان در ایران. کتاب ماه کودک و نوجوان، ۳(۱۵۹)، ۷-۱۶.
صدیقی، زینب، گیلوری، عباس و نوشین فرد، فاطمه (۱۳۸۹). رابط کاربر در کتابخانه‌های دیجیتال کودکان: ارزیابی رابط کاربر مهم‌ترین کتابخانه‌های دیجیتال کودکان در جهان. اطلاعشناسی، ۷(۲۷)، ۱۱۷-۱۴۶.
طبرسا، فرشته (۱۳۸۸). بررسی و تحلیل میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط نرمافزار کتابخانهای سیمرغ. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه بیرجند.
کاکوجویباری، علی اصغر، شقاقی، فرهاد و برادران، مجید (۱۳۹۱). تحول شناخت اجتماعی براساس نظریه ذهن در کودکان. دوفصلنامه شناخت اجتماعی، ۱(۲)، ۳۲-۳۹.
کوکبی، مرتضی و زراعت‌کار، ندا (۱۳۹۰). رابط‌های کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان: پیشنهاد الگوی بهینه برای کودکان ایرانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۲(۸۵)، ۷۰-۸۳.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۴۰۰). اهداف کودک24. بازیابی شده از http://www.koodak24.ir
هاشم‌زاده، محمدجواد و یگانه‌فر، معصومه (۱۳۸۹). تحلیل میزان درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط گرافیکی نرم‌افزار سیمرغ. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۶(۶۲)، ۱۲۳-۱۴۴.
نوروزی، یعقوب و متظهری، شهناز (۱۳۹۳). ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ملی برگزیده جهان: معیارهای پیشنهادی برای کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۵(۴)، ۷-۲۰.
نوکاریزی، محسن، فتاحی، رحمت الله و داورپناه، محمدرضا (۱۳۸۶). بررسی میزان و عوامل مؤثر بر قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی. مطالعات تربیتی و روانشناسی، ۸(۳)، ۵-۳۰.
یگانه‌فر، معصومه (۱۳۸۹). تحلیل میزان درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط گرافیکی کاربر نرمافزار کتابخانه‌ای سیمرغ در دانشگاه بیرجند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه بیرجند.
Adam, M. T. P., Astor, P. J., & Kramer, J. (2016). Affective Images, Emotion Regulation and Bidding Behavior: An Experiment on the Influence of Competition and Community Emotions in Internet Auctions. Journal of Interactive Marketing, 35(C),56-69.
Alhussayen, A., Alrashed, w., & Mansor, E.I. (2015). Evaluating the user experience of playful interactive learning with children. Proccedia Manufacturing, (3), 2318-2324.
Badizadegan, M., Fattahi, R., & Sanatjoo, A. (2018). Children’s Interaction with Online Catalogs: Analysis of Important Features and Elements of the Interface. Librarianship and Information Organization Studies, 29(1), 149-162. [In Persian]. http://nastinfo.nlai.ir/article_2121.html?lang=en.
Bahonar, N. (2012). Teaching religious concepts in line with developmental psychology. Tehran: Islamic Propaganda Organization, International Publishing Company. [In Persian]
Chen, C. Wu, F. Patrick Rau, P., & Hung, Y. (2004). Preferences of young children interface layouts in child community web sites. Interacting With Computers, 2(16), 311-330.
Children and Adolescents Intellectual Development Center (2021, August). Child goals 24. Retrieved from http://www.koodak24.ir. [In Persian]
Chiu Wu, Co. (2015). Affective surfing in the visualized interface of a digital library for children. Information Processing and Management, 4(51), 373-390.
Doroudi, F. (2011). Icons and Symbols in Designing User Interface: Strategies for Effectiveness. Librarianship and Information Organization Studies, 21(4), 104-125. [In Persian]
Entezarian, N., & Fattahi, R. (2010). Basics of user interface design based on knowing the features, perception and behavior of users. Library and Information Science, 13(50), 10-32. [In Persian]
Gossen, T., & Nuruberger, A. (2019). Specifics of information retrieval for young user: A survey. Information Processing and Management, 4(49), 739-756.
Hashemzadeh, M., & Yeganehfar, M. (2010). Analysis of the Users’ Understanding of Icons in Graphical User Interface of Simorgh Software. Research on Information Science & Public Libraries,16(3), 123-144. [In Persian]
Hassanzadeh, F. (2009). Check the status of children and adolescents' websites. Book of the Month of Generalities, 5(125), 30-39. [In Persian]
Kako Jouybari, A., Shaghaghi, &F., Baradaran, M. (2013). Development of Social Cognition in theory of mind in children. Social Cognition, 1(2), 32-39. [In Persian]
Khaleghi, N. (2007). The most important general criteria of a favorable user interface. Library and Information Science, 9(3), 59-65. [In Persian]
Kokabi, M., & Zeraatkar, N. (2011). User Interfaces in Children's Digital Libraries: Proposing an Optimum Model for Iranian Children. Librarianship and Information Organization Studies, 22(1), 70-83. [In Persian]
Martens, M. (2012). Issue of access and usability in designing digital resources for children. Library and Information Science Research, 3( 34), 159-168.
Norouzi, Y., & Motazhari, S. (2015). Evaluation of User Interfaces of Selected National Digital Libraries: Suggestions for the Iranian National Digital Library. Librarianship and Information Organization Studies, 25(4), 7-20. [In Persian]
Nowkarizi, M., Fattahi, R., & Davarpanah, M. (2007). Analysis of Interface Vocabulary and Users Understanding in Integrated Iranian Library Softwares: Proposing a Relevant Conceptual Model. Library and Information Science Research, 08(3), 5-30. [In Persian]
Ommati, E., & Alipour, A. (2016). Important elements in the design of user interface, usability and technical issues of databases during the years 2014 -2016. Journal of Modern Medical Information Sciences, 2(2), 59-72 [In Persian].
Perez-Montoro, M., & Nualart, J. (2018). Visual articulation of navigation and search systems for digital libraries. International Journal of Information Management, 5(35), 572-579.
Salimi, Z, & Ghaffari, S.(2009). Investigating the content of children's and adolescents' websites in Iran. Children and Adolescents Month Book, 3(159), 7-16. [In Persian]
Sedighi, Z., Gilori, A. & Noushin Fard, F. (2009). User interface of digital children's libraries: User interface evaluation of the most important digital children's libraries in the world. Informology, 7(27), 117-146. [In Persian]
Tabarsa, F. (2003). Investigating the extent and factors affecting librarians' understanding of the vocabulary environment of Simorgh library software interface. Master Thesis. Department of Information Science and Science. Faculty of Education and Psychology. Birjand University. [In Persian]
Vassilakaki, E., & Garoufallou, E. (2013). Multilingual Digital Libraries: A review of issues in system- centered and user- centered studies, information retrieval and user behavior. The International Information and Library Review, 1-2(45), 3-19.
Wang, H. (2014). Picture perfect: Girls and boys preferences towards visual complexity in children,s websites. Computers in Human Behavior, (31), 551-557.
Wu, K., Tang, Y., & Tsai, C. (2014). Graphical interface design for children seeking information in a digital library. Visualization in Engineering, 2(5), 1-14.
Yeganehfar, M. (2003). Analysis of users' perception of the visual symbols of the graphical user interface of Simorgh library software in Birjand University. Master Thesis. Department of Information Science and Knowledge. Faculty of Education and Psychology. Birjand University. [In Persian]
Zamani, F, Zakirsharak, M and Ghadimi, N (2016). Aska Thesaurus: Thesaurus of the Children and Adolescents Intellectual Development Center. Tehran: Center for the Intellectual Development of Children and Adolescents. [In Persian]
Zerehsaz, M., & Fattahi, R. (2006). Basic remarks in designing user interface in computer and database systems. Librarianship and Information Organization Studies, 17(2), 251-268. [In Persian]
CAPTCHA Image