مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهانانشجوی دکتری رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، و مسئول کتابخانه امام خمینی (ره) بروجن، استان چهارمحال و بختیاری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: به‌منظور توسعة خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی و ارائة خدمات نوین با عنوان «مدیریت داده‌های پژوهشی» برای کمک به اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در مدیریت داده‌های پژوهشی خود و بهره‌‌مندی از داده‌های پژوهشی دیگران، این مقاله به دنبال شناسایی مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی است. از نتیجه پژوهش می‌توان به‌منزلة مدلی برای پیاده‌سازی مدیریت داده‌های پژوهشی به‌طور نظام‌مند و مؤثر استفاده کرد.
روش: این پژوهش در دو مرحله انجام شد. گام نخست تحلیل محتوای کیفی برای شناسایی مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی بود. در گام دوم با استفاده از مؤلفه‌های شناسایی‌شده پرسش‌نامه‌ای تهیه و در دو دور دلفی بین ۲۰ نفر از متخصصان ایرانی در این زمینه برای اعتبارسنجی و پالایش توزیع شد. برای اطمینان از پایایی پرسش‌نامه و همسانی درونی پرسش‌ها، ضریب آلفای کرونباخ با نتیجه ۰/۹۷ محاسبه شد.
یافتهها: در گام نخست ۶۹ مؤلفه برای شش مرحله فرایند مدیریت داده‌های پژوهشی شناسایی شد: ۱) برنامه‌ریزی؛ ۲) اصول اخلاقی و قانونی؛ ۳) سازمان‌دهی، مستندسازی، تولید فراداده؛ ۴) ذخیره‌سازی و تهیة نسخة پشتیبان؛ ۵) نگه‌داری، حفاظت، و حذف داده‌ها؛ و ۶) اشتراک‌گذاری، و انتشار داده‌ها . سپس متخصصان دو مرحلة جدید ۱) آموزش و مشاوره و ۲) فنی را به شش مرحلة قبلی افزودند. همچنین برخی از مؤلفه‌ها حذف، اصلاح، ادغام و جابه‌جا شدند و درنهایت بر 56 مؤلفه در هشت مرحله تأکید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Research Data Management (RDM) in Academic Libraries

نویسندگان [English]

  • Nahid Soleymani 1
  • Ali Mansouri 2
  • Ahmad Shabani 3
  • Ali Seyadat 4
1 PhD Candidate, Information and Knowledge Studies, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran, and in Head of Imam Khomeini Library in Borujen, Chaharmahal and Bakhtiari, Iran Public Libraries Foundation
2 Associate Professor in Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Knowledge and Information Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran;
4 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: In order to develop the services of academic libraries and provide new services called Research Data Management (RDM) for helping faculty members and researchers in managing their own research data and benefiting from the research data of others, this article seeks to identify the components of RDM in academic libraries. The outcome can be used as a model for implementing RDM in a systematic and effective way.
Methods: This research was carried out in two steps. The first step was a qualitative content analysis to identify components of RDM. In the second step using the identified compontents, a questionnaire was composed and circulated in two Delphi rounds among 20 Iranian experts in the field for validation and refinement. To ensure the reliability of the questionnaire and the internal consistency of questions, Cronbach's alpha coefficient was calculated with a result of 0.97.
Findings: In the first step 69 components were identified for 6 steps of RDM process, 1) planning; 2) ethical and legal issues; 3) organizing, documenting, generating metadata, 4) storing and backing up, 5) preserving, protecting, deleting data, 6) sharing, and dissemination. Participants added two new steps 1) education and counseling and 2) technical to the previous 6 steps. Also, some components were removed, modified, merged, and moved, and finally 56 components were emphasized in 8 stages.
Conclusion: All identified components are important in the management of research data in academic libraries. In addition, the results showed that the two components of "formulation and development of research data management plan" and "generating metadata to data and files" are of particular importance. Developing data management plan helps individuals and research institutes estimate the material and human resources needed for projects in advance. Also, generating metadata by increasing percision, makes search, retrieval, discovery, access, and reuse of data by other researchers. Academic libraries should consider this in research data management activities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Content Analysis
  • Delphi Method
  • Academic Libraries
  • Research Data Management
  • Research Data Management Components
سلیمانی‌، آمنه‌، فهیم‌نیا‌، فاطمه‌، نفشینه‌، نادر‌، و سلیمانی‌نژاد‌، عادل (1399). استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی در ایران: شناسایی عناصر و الزامات. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران‌، 35(3)‌، 663–692.
سلیمانی‌نژاد، عادل، درودی، فریبرز، و جهانشاهی جواران، فرزانه (1399). بررسی شیوه‌های مدیریت و نیازمندی‌های داده‌های پژوهشی در پژوهشگران علم اطلاعات در ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 36(2)، 329–358.
صراف‌زاده، مریم (1394). مدیریت کلان داده‌هاى پژوهشى: نقشی نوین برای کتابخانه‌های دانشگاهی. فصلنامه نقد کتاب اطلاعرسانی و ارتباطات، 2(6)، 265–273.
عصاره، فریده، سام، شهلا، و غایبی، امیر (1400). شناسایی ابعاد توسعه خدمات مدیریت داده‌های پژوهشی در مراکز علمی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 24(2)، 85–111.
مجیدی، اکبر، نقشینه، نادر، اسماعیلی گیوی، محمدرضا، و هاشمی، محمود رضا (1396). مطالعه مبانی، مدل ها و مسائل گزینش و مدیریت داده های پژوهشی در محیط های علمی و دانشگاهی. تعامل انسان و اطلاعات، 4(2)، 57–31.
وزیری‌، اسماعیل‌، نقشینه‌، نادر‌، و نوروزی چاکلی، عبدالرضا‌ (1397). اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: رویکردهای ملی و بین‌المللی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33(3)، 1013–1044
وزیری‌، اسماعیل‌، نقشینه‌، نادر‌، نوروزی چاکلی‌، عبدالرضا‌، دیلمقانی‌، میترا‌، و توفیقی‌، شهرام (1396الف). چالش‌های اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزة پزشکی ایران. مدیریت سلامت‌، 20(70)، 79–93.
وزیری‌، اسماعیل‌، نقشینه‌، نادر‌، نوروزی چاکلی‌، عبدالرضا‌، دیلمقانی‌، میترا‌، و توفیقی‌، شهرام (1396ب). عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: مرور پیشینه‌ها. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات‌، 28(3)‌، 123–139.
References
 
Abduldayan, F. J., Abifarin, F. P., Oyedum, G. U., & Alhassan, J. A. (2019). Research Data Management and Information Security: Role of Library and Information Technology Service (ITS) Units in Federal Universities of Technology In Nigeria. I-Manager’s Journal on Information Technology, 8(1), 20–28. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26634/jit.8.1.15712
Al-Jaradat, O. M. (2021). Research data management (RDM) in Jordanian public university libraries: Present status, challenges and future perspectives. Journal of Academic Librarianship, 47(5), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102378
Almeida, F. G., & Cendón, B. V. (2020). Library support for research data management: a taxonomy of services. Qualitative & Quantitative Methods in Libraries, 9(2), 109–126. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=144571644&lang=pt-pt&site=ehost-live&scope=site
Ampadu, H. K. (2017). Building librarians’ skill in research data and output management: Case study of librarians at Sam Jonah library (University of Cape Coast) and Osagyefo library (Winneba campus). November, 9–10.
Anduvare, E. M., & Mutula, S. M. (2019). Research data management challenges in Kenya: The case of private universities in Nairobi County. Proceedings of 20th Annual IS Conference, 18, 258-278. https://www.researchgate.net/profile/Dennis-Ocholla/publication/340174006_Proceedings_of_the_20th_IS_annual_conference_2020/links/5e7c52e792851caef49d9d33/Proceedings-of-the-20th-IS-annual-conference-2020.pdf#page=274
Ashiq, M., Saleem, Q. U. A., & Asim, M. (2021). The Perception of Library and Information Science (LIS) Professionals about Research Data Management Services in University Libraries of Pakistan. Libri71(3), 239-249. https://doi.org/10.1515/libri-2020-0098
Ashiq, M., Usmani, M. H., & Naeem, M. (2020). A systematic literature review on research data management practices and services. Global Knowledge, Memory and Communication, ahead-of-p (December).1-23. https://doi.org/10.1108/GKMC-07-2020-0103
Avuglah, B. K., & Underwood, P. G. (2019). Research Data Management (RDM) Capabilities at the University of Ghana, Legon.
Avuglah, B. K. (2016). Developing an implementation plan for research data management (RDM) at the university of ghana (UG). University of pretoria.
Barfi, F. K., & Sackey, E. K. A. (2021). TOPIC: The Role of the Technical Universities’ Librarians in the Generation and Management of Technical Research Data (TRD) to Advance Inventions, Innovation and Commercialization in Ghana. Library Philosophy and Practice, 2021, 1–20.
Blask, K., & Förster, A. (2020). Designing an information architecture for data management technologies: Introducing the DIAMANT model. Journal of Librarianship and Information Science, 52(2), 592–600. https://doi.org/10.1177/0961000619841419
Borkakoti, R., & Singh, S. K. (2021). Research Data Management in Central Universities and Institutes of National Importance: a perspective from North East India. Library Philosophy and Practice, 2021, 1–15.
Brochu, L., & Burns, J. (2019). Librarians and Research Data Management–A Literature Review: Commentary from a Senior Professional and a New Professional Librarian. New Review of Academic Librarianship, 25(1), 49–58. https://doi.org/10.1080/13614533.2018.1501715
Buda, M., & Pecoskie, C. (2016). The Library and the Lab Exploring Research Data Management at the University of Toronto’s Faculty of Dentistry Library, University of Toronto Libraries. 8(2), 15-29 https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/614231
Bunkar, A. R., & Bhatt, D. D. (2020). Perception of researchers & academicians of parul university towards research data management system & role of library: A study. DESIDOC Journal of Library and Information, 40(3). 139-146.
Burgi, P.-Y., Blumer, E., & Makhlouf-Shabou, B. (2017). Research data management in Switzerland. IFLA Journal, 43(1), 5–21. https://doi.org/10.1177/0340035216678238
Chawinga, W. D., & Zinn, S. (2020). Research data management at a public university in Malawi: the role of “three hands.” Library Management, 41(6/7), 467–485. https://doi.org/10.1108/LM-03-2020-0042
Chiware, E. R. , & Mathe, Z. (2016). Academic libraries’ role in Research Data Management Services: a South African perspective. South African Journal of Libraries and Information Science, 81(2), 1–11. https://doi.org/10.7553/81-2-1563
Chiware, E., & Becker, D. (2018). Research Data Management Services in Southern Africa: A Readiness Survey of Academic and Research Libraries. African Journal of Library, Archives and Information Science, 28(1), 1–16.
Coates, H. (2014). Building Data Services From the Ground Up: Strategies and Resources. Journal of EScience Librarianship, 3(1), 52–59. https://doi.org/10.7191/jeslib.2014.1063
Cox, A. M., Kennan, M. A., Lyon, L., & Pinfield, S. (2017). Developments in research data management in academic libraries: Towards an understanding of research data service maturity. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(9), 2182–2200. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1002/asi.23781
Federer, L. (2018). Defining data librarianship: A survey of competencies, skills, and training. Journal of the Medical Library Association, 106(3), 294–303. https://doi.org/10.5195/jmla.2018.306
Frederick, A., & Run, Y. (2019). The Role of Academic Libraries in Research Data Management: A Case in Ghanaian University Libraries. OALib, 06(03), 1–16. https://doi.org/10.4236/oalib.1105286
Fuhr, J. (2019). How Do I Do That? A Literature Review of Research Data Management Skill Gaps of Canadian Health Sciences Information Professionals. Journal of the Canadian Health Libraries Association / Journal de l’Association Des Bibliothèques de La Santé Du Canada, 40(2), 51–60. https://doi.org/10.29173/jchla29371
Hamad, F., Al-Fadel, M., & Al-Soub, A. (2021). Awareness of research data management services at academic libraries in Jordan: Roles, responsibilities and challenges. New Review of Academic Librarianship, 27(1), 76–96. https://doi.org/10.1080/13614533.2019.1691027
Hiom, D., Fripp, D., Gray, S., Snow, K., & Steer, D. (2015). Research data management at the University of Bristol. Program, 49(4), 475–493. https://doi.org/10.1108/PROG-02-2015-0019
Hofeditz, L., Ross, B., Wilms, K., Rother, M., Rehwald, S., Brenger, B., López, A., Vogl, R., & Rudolph, D. (2020). How to Design a Research Data Management Platform? Technical, Organizational and Individual Perspectives and Their Relations. In S. Yamamoto & H. Mori (Eds.), International Conference on Human-Computer Interaction (12185( 324–337. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50017-7_23
Kerby, E. E. (2016). Research data services in veterinary medicine libraries. Journal of the Medical Library Association, 104(4), 305–308. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3163/1536-5050.104.4.010
Kim, J. (2020). Academic library’s leadership and stakeholder involvement in research data services. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 57(1). https://doi.org/10.1002/pra2.304
Koltay, T. (2017). Research 2.0 and Research Data Services in academic and research libraries: priority issues. Library Management, 38(6–7), 345–353. https://doi.org/10.1108/LM-11-2016-0082
Krahe, M. A., Toohey, J., Wolski, M., Scuffham, P. A., & Reilly, S. (2020). Research data management in practice: Results from a cross-sectional survey of health and medical researchers from an academic institution in Australia. Health Information Management Journal, 49(2–3), 108–116. https://doi.org/10.1177/1833358319831318
Lacy, J. (2017). Survey report: research data management services in Oberlin Group Libraries. Library Faculty Research, 86, 1-27.
Leaver, H. (2016). Library involvement in research data management at higher education institutions: a Review of the literature. Austl. L. Libr, 24(2), 33. http://www.theguardian.com/higher-
Liu, X., & Ding, N. (2016). Research data management in universities of central China: Practices at Wuhan University Library. In Electronic Library, 34(5): 808–822. https://doi.org/10.1108/EL-04-2015-0063
Majidi, A., Naghshineh, N., Ismaili Gghivi, M. R., & Hashemi, M. (2017). Study of the Foundation, Models and Issues of Research Data Curation and Management in Scientific and Academic Environments. Human Information Interaction, 4(2), 31–57. [In Persian]
Masinde, J., Chen, J., Wambiri, D., & Mumo, A. (2021). Research Librarians’ Experiences of Research Data Management Activities at an Academic Library in a Developing Country. Data and Information Management, 5(4), 1–13. https://doi.org/10.2478/dim-2021-0002
Masinde, J. M., Chen, J., & Muthee, D. W. (2021). Researchers’ Perceptions of Research Data Management Activities at an Academic Library in a Developing Country. International Journal of Library and Information Services, 10(2), 1–17. https://doi.org/10.4018/IJLIS.20210701.oa11
Mattern, E., Jeng, W., He, D., Lyon, L., & Brenner, A. (2015). Using participatory design and visual narrative inquiry to challenges and recommendations investigate researchers’ data for library research data services. Program, 49(4), 408–423. https://doi.org/10.1108/PROG-01-2015-0012
Mushi, G. E., Pienaar, H., & Van Deventer, M. (2020). Identifying and implementing relevant research data management services for the library at the university of dodoma, Tanzania. Data Science Journal, 19(1), 1–9. https://doi.org/10.5334/dsj-2020-001
Osareh, F., Saam, S., & Ghayebi, A. (2021). Identifying the Dimensions of the Development of Research Data Management Services in Scientific Centers. Library and Information Sciences, 24(2), 85–111.
Payal, S. A., Awasthi, S., & Tripathi, M. (2019). A selective review of literature on research data management in academic libraries. DESIDOC Journal of Library and Information Technology, 39(6), 338–345. https://doi.org/10.14429/djlit.39.06.14451
Peters, W. (2017). Library Services and research data support at King’s College London – profiling the research data management librarian. IFLA World Library and Information Congress, February 2013, 1–7.
Pinfield, S., Cox, A. M., & Smith, J. (2014). Research data management and libraries: Relationships, activities, drivers and influences. PLoS ONE, 9(12), 1–28. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0114734
Piracha, H. A., & Ameen, K. (2019). Policy and planning of research data management in university libraries of Pakistan. Collection and Curation, 38(2), 39–44. https://doi.org/10.1108/CC-08-2018-0019
Read, K. B., Koos, J., Miller, R. S., Miller, C. F., Phillips, G. A., Scheinfeld, L., & Surkis, A. (2019). A model for initiating research data management services at academic libraries. Journal of the Medical Library Association, 107(3), 432–441. https://doi.org/10.5195/jmla.2019.545
Renwick, S., Winter, M., & Gill, M. (2017). Managing research data at an academic library in a developing country. IFLA Journal, 43(1), 51–64. https://doi.org/10.1177/0340035216688703
Rice, R. (2019). Supporting Research Data Management and Open Science in Academic Libraries: a Data Librarian’S View. VOEB-Mitteilungen, 72(2), 263–273. https://doi.org/10.31263/voebm.v72i2.3303
Schöpfel, J., & Prost, H. (2016). Research data management in social sciences and humanities: A survey at the University of Lille (France). LIBREAS. Library Ideas, 29, 97-112.
Si, L., Xing, W., Zhuang, X., Hua, X., & Zhou, L. (2015). Investigation and analysis of research data services in university libraries. The Electronic Library, 33(3), 417–449. https://doi.org/10.1108/EL-07-2013-0130
Soleimani, A., Fahimnia, F., Naghshineh, N., & Soleimani Nezhad, A. (2020). Reuse of Research Data in Iran: Elements and Requirements. Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), 35 (3):663-692 http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-4103-fa.html [In Persian]
Soleimani Nezhad, A., Droudi, F., & jahanshahi javaran, F. (2020). Investigating Research Data Management Methods and Research Data Requirements in Information Science Researchers in Iran. Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), 36(2), 329–358. http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-4432-fa.html
Steeleworthy, M. (2014). Research Data Management and the Canadian Academic Library: An Organizational Consideration of Data Management and Data Stewardship. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, 9(1), 1-11 https://doi.org/10.21083/partnership.v9i1.2990
Sulaiman, M. (2019). Research Data Management Plan Policy: Indonesian Researchers' Literacy and Behaviour as Postgraduate Students in the UK Universities (Doctoral dissertation, C). 1-88.  http://dx.doi.org/10.17613/wg9q-h150
Tang, R., & Hu, Z. (2019). Providing research data management (RDM) services in libraries: Preparedness, roles, challenges, and training for RDM practice. Data and Information Management, 3(2), 84–101. https://doi.org/10.2478/dim-2019-0009
Tenopir, C., Pollock, D., Allard, S., & Hughes, D. (2016). Research data services in european and north american libraries: Current offerings and plans for the future. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 53(1), 1–6. https://doi.org/10.1002/pra2.2016.14505301129
Tenopir, C., Sandusky, R. J., Allard, S., & Birch, B. (2013). Academic librarians and research data services: Preparation and attitudes. IFLA Journal, 39(1), 70–78. https://doi.org/10.1177/0340035212473089
Tenopir, C., Sandusky, R. J., Allard, S., & Birch, B. (2014). Research data management services in academic research libraries and perceptions of librarians. Library and Information Science Research, 36(2), 84–90. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2013.11.003
Tripathi, M., Shukla, A., Sonkar, S. K., & Sonker, S. K. (2017). Research data management practices in university libraries: A study. DESIDOC Journal of Library and Information Technology, 37(6), 417–424. https://doi.org/10.14429/djlit.37.6.11336
Vaziri, E., Naghshineh, N., Noroozi Chakoli, A., Dilmaghani, M., & Tofighi, S. (2018a). Data Sharing Challenges from the Perspective of the Iranian Medical Sciences Researchers. jha, 20(70):79-93 http://jha.iums.ac.ir/article-1-2356-fa.html [In Persian]
Vaziri, E., Naghshineh, N., Noroozi Chakoli, A., Dilmaghani, M., & Tofighi, S. (2018b). Factors Influencing Data Sharing: Literature Review. Quarterly Journal of National Studies on Librarianship and Information organization. 28(3):123-139 [In Persian]
Vaziri, E., Naghshineh, N., & Noroozi Chakoli, A. (2018). Data Sharing: International and National Approaches. Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), 33(3), 1013–1040. [In Persian]
Wittenberg, J., & Elings, M. (2017). Building a Research Data Management Service at the University of California, Berkeley: A tale of collaboration. IFLA Journal, 43(1), 89–97. https://doi.org/10.1177/0340035216686982
Wu, M., & Chen, X. (2016). Library service design based on the needs of chemistry research data management and sharing survey. American Society for Information Science and Technology. Meeting. Proceedings of the.. ASIST Annual Meeting, 53(1), 1–4. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1002/pra2.2016.14505301137
Yoon, A., & Schultz, T. (2017). Research data management services in academic libraries in the US: A content analysis of libraries’ websites. College and Research Libraries, 78(7), 920–933. https://doi.org/10.5860/crl.78.7.920
CAPTCHA Image