دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 129، فروردین 1401، صفحه 1-126 
مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران

صفحه 40-71

10.30484/nastinfo.2022.3046.2100

مریم کهزادی طهنه؛ عاطفه زارعی؛ فخرالدین معروفی؛ بهروز بیات