دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-317 (پیاپی 78) 
13. زوال منابع اینترنتی استناد شده در مجله Information Research

صفحه 241-254

محمدکریم صابری؛ صدیقه محمداسماعیل؛ علی شاه‌شجاعی